Risg Microbiolegol - beth allwn ni ei wneud?

In this report, we will look at some specific organisms of concern, where t…

Yr wybodaeth ddiweddaraf am fewnforio planhigion sydd â risg uchel o ran Xylella fastidiosa- deddfwriaeth (Mawrth 2021)

At ddiben cyfarwyddyd a chyfeirio mae’r nodyn hwn yn unig. Deddfwriaeth new…

Canfyddiadau Allweddol ac Argymhellion: Tyfu Cymru Adroddiad Arfarnu Blynyddol Blwyddyn 2

Caiff adroddiadau arfarnu blynyddol eu cyhoeddi ar ddiwedd pob blwyddyn. Ma…

Diogelwch Bwyd: Beth yw'r risgiau o fwyd?

Yn y Deyrnas Unedig cymerwn ddiogelwch bwyd yn ganiataol a phur anaml yr ys…

Chwilio am grantiau? Canllaw i'r hyn sydd ar gael ...

Os ydych chi'n chwilio am grantiau busnes neu gyllid ar gyfer eich menter a…

Beth mae ardystio ac achredu yn ei olygu?

Ardystiad yw cadarnhad ffurfiol o rai o nodweddion gwrthrych, person neu se…

Adroddiad Cynnydd 2020 - Peas Please

162 miliwn o ddognau ychwanegol o lysiau wedi'u gweini fel rhan o'r fenter…

Cynllun Garddwriaeth Fasnachol 2020

Mae garddwriaeth yn sector twf allweddol i Lywodraeth Cymru. Mae'n hanfodol…

Beth yw pwrpas Ardystiad y Tractor Coch.

Lansiwyd safon y Tractor Coch yn wreiddiol yn 2000 ac mae wedi datblygu i d…

Effaith Cynlluniau Amaethyddiaeth a Gefnogir gan y Gymuned yng Nghymru

Partneriaeth rhwng ffermwyr a defnyddwyr yw cynlluniau Amaethyddiaeth a Gef…

Cynhyrchu Ffrwythau a Llysiau Cymru - Astudiaeth waelodlin

Cynhaliwyd yr astudiaeth hon ar gyfer Tyfu Cymru gan Dr. Amber Wheeler

Daflen Cyngor Technegol Mafon a Ffrwythau Cansen

Mae'r daflen gyngor dechnegol hon yn canolbwyntio ar Sefydlu a Gofalu am Bl…

Taflen Cyngor Technegol o Gweminar Rhwydwaith Llysiau - 22/04/2020

Mae Rhwydwaith Llysiau Tyfu Cymru wedi lansio awr bŵer ar-lein er mwyn parh…

Uwchgynhadledd Garddwriaeth C19 Canlyniadau cynhyrchwyr cynnyrch bwytadwy yng Nghymru Ebrill 2020

Mae’r adroddiad hwn yn cyflwyno canfyddiadau ymgynghoriad â thyfwyr ffrwyth…

Mewnforio ac allforio planhigion gan gynnwys Pasbortau i Blanhigion yng Nghymru

Daeth rheoliadau newydd ar iechyd planhigion i rym yn y DU ar 14 Rhagfyr 20…

Tyfu Cymru and Ben Hartman Webinar

Ymhellach i'n gweithdy poblogaidd Ben Hartman yn Cae Tan ym mis Ionawr, mae…

Cipolwg ar Farchnad Organig 2019

Datgelodd adroddiad gan Gymdeithas y Pridd fod marchnad organig y DU yn wer…

Casglu Eich Hun: Gwybodaeth angenrheidiol i gael marc 5* (rhan 2)

Rhan dau o'n Taflen Ffeithiau Dewiswch Eich Hun sy'n canolbwyntio ar Farchn…

Dod i ddeall hanfodion iechyd planhigion...

Er mwyn gwerthu planhigion o ansawdd uchel, mae angen i chi gynhyrchu planh…

Croesawu’r Cam

Cam, rhy fawr, rhy fach a gormod o namau – y ffrwythau a’r llysiau nad oedd…

Sut y gallwch chi wella eich arferion cyllid a chyfrifyddu heddiw!

Gyda dechrau’r flwyddyn dreth newydd y mis hwn, nid oes amser gwell i werth…

Blodau sydd wedi’u Tyfu ac nid eu Mewnforio

Gall y farchnad blodau sydd wedi’u torri ddysgu llawer o’r ffordd y mae’r d…

Pigo Eich Hun (PYO)

Yn ein cyfres o fewnwelediadau diwydiant, rydym yn darparu rhywfaint o gefn…

A ddylem ddweud na wrth ewyn blodau?

Ni ellir osgoi’r diddordeb cynyddol ymhlith defnyddwyr a’r cyfryngau ynglŷn…

Gwybodaeth am y farchnad organig

Cyhoeddodd Cymdeithas y Pridd eu hadroddiad ar y Farchnad Organig 2017 yn g…

Gweminar: Diagnosis Iechyd Planhigion mewn Planhigion Addurnol

Mewn garddwriaeth fasnachol, mae plâu a chlefydau planhigion yn arwain at g…

Prentisiaethau – sut y gall fy musnes elwa?

Mae cyflogi prentis yn ffordd gynhyrchiol ac effeithiol i unrhyw fusnes fei…

Arolwg Monitro Llafur Tyfu Cymru 2020

Ym mis Mehefin 2020 cynhaliodd Tyfu Cymru arolwg i ddeall yn well ofynion l…