Ymweliad Tyfu Cymru â Wyevale Nurseries, Swydd Henffordd

Mae Wyevale yn fusnes teuluol sy’n cael ei redeg gan y drydedd genhedlaeth…

13/12/2022 11:10:58
Crynodeb Ymchwil – Mapio'r ddarpariaeth gyfredol o hyfforddiant garddwriaeth (a gofynion cyfredol y sector)

Comisiynwyd astudiaeth newydd, o’r enw “Mapio’r ddarpariaeth gyfredol o hyf…

22/10/2022 20:44:40
Ymweliad Astudio Rhwydwaith Rheoli Plâu a Chlefydau Integredig â Chwmni Planhigion Bransford Webbs

Fis diwethaf, ymwelodd clwstwr Addurniadol y rhwydwaith RPCI â chynhyrchydd…

26/08/2022 12:11:15
Taflen Gyngor Technegol Systemau Talu Cerdyn Symudol

Gall rheoli profiad eich cwsmeriaid fod yn hanfodol i wneud y mwyaf o broff…

22/08/2022 14:49:31
Nodiadau o Weithdy Tocio Perllan Helios, Pool Hill Newent – Ionawr 2020

Safle arbrofol yw perllan Helios lle mae nifer fawr o fathau o goed a syste…

22/08/2022 14:22:47
Tyfu Blodau i’w Torri Drwy'r Flwyddyn

Gallwch dyfu amrywiaeth enfawr o blanhigion o goed a llwyni i flodau unflwy…

22/08/2022 14:11:21
Ystyried Trosi? - Y Cam Cyntaf Tuag at Gynhyrchu Organig

Mae'r galw am gynnyrch a chynhyrchion organig yn y DU wedi bod ar gynnydd y…

22/08/2022 14:03:52
Dewis eich Blodau eich Hun – Cyfleoedd Arallgyfeirio.

Diddordeb mewn cyfleoedd arallgyfeirio? Darllenwch y darn hwn gan y Farmers…

07/04/2022 16:36:57
Cyllid i Gefnogi Sector Garddwriaeth Cymru

£227 miliwn i helpu economi wledig Cymru greu dyfodol mwy gwyrdd a chynalia…

05/04/2022 17:49:50
Gallai buddsoddi mewn cynllun grantiau garddwriaeth ar raddfa fach gynyddu’n sylweddol faint o lysiau a gynhyrchir yng Nghymru

Mae gwerthusiad o astudiaeth beilot ddiweddar a gynhaliwyd gan Synnwyr Bwyd…

11/03/2022 15:14:26
Risg Microbiolegol - beth allwn ni ei wneud?

In this report, we will look at some specific organisms of concern, where t…

02/03/2021 17:52:50
Yr wybodaeth ddiweddaraf am fewnforio planhigion sydd â risg uchel o ran Xylella fastidiosa- deddfwriaeth (Mawrth 2021)

At ddiben cyfarwyddyd a chyfeirio mae’r nodyn hwn yn unig. Deddfwriaeth new…

23/02/2021 14:36:09
Canfyddiadau Allweddol ac Argymhellion: Tyfu Cymru Adroddiad Arfarnu Blynyddol Blwyddyn 2

Caiff adroddiadau arfarnu blynyddol eu cyhoeddi ar ddiwedd pob blwyddyn. Ma…

15/02/2021 15:11:28
Diogelwch Bwyd: Beth yw'r risgiau o fwyd?

Yn y Deyrnas Unedig cymerwn ddiogelwch bwyd yn ganiataol a phur anaml yr ys…

10/02/2021 16:25:18
Chwilio am grantiau? Canllaw i'r hyn sydd ar gael ...

Os ydych chi'n chwilio am grantiau busnes neu gyllid ar gyfer eich menter a…

10/02/2021 13:48:31
Beth mae ardystio ac achredu yn ei olygu?

Ardystiad yw cadarnhad ffurfiol o rai o nodweddion gwrthrych, person neu se…

13/01/2021 11:42:48
Adroddiad Cynnydd 2020 - Peas Please

162 miliwn o ddognau ychwanegol o lysiau wedi'u gweini fel rhan o'r fenter…

14/12/2020 13:42:12
Cynllun Garddwriaeth Fasnachol 2020

Mae garddwriaeth yn sector twf allweddol i Lywodraeth Cymru. Mae'n hanfodol…

11/11/2020 13:41:16
Beth yw pwrpas Ardystiad y Tractor Coch.

Lansiwyd safon y Tractor Coch yn wreiddiol yn 2000 ac mae wedi datblygu i d…

10/11/2020 15:20:18
Effaith Cynlluniau Amaethyddiaeth a Gefnogir gan y Gymuned yng Nghymru

Partneriaeth rhwng ffermwyr a defnyddwyr yw cynlluniau Amaethyddiaeth a Gef…

28/07/2020 12:40:32
Arolwg Monitro Llafur Tyfu Cymru 2020

Ym mis Mehefin 2020 cynhaliodd Tyfu Cymru arolwg i ddeall yn well ofynion l…

20/07/2020 10:35:13
Cynhyrchu Ffrwythau a Llysiau Cymru - Astudiaeth waelodlin

Cynhaliwyd yr astudiaeth hon ar gyfer Tyfu Cymru gan Dr. Amber Wheeler

26/06/2020 16:05:34
Taflen Cyngor Technegol o Gweminar Rhwydwaith Llysiau

Mae Rhwydwaith Llysiau Tyfu Cymru wedi lansio awr bŵer ar-lein er mwyn parh…

28/04/2020 16:59:02
Uwchgynhadledd Garddwriaeth C19 Canlyniadau cynhyrchwyr cynnyrch bwytadwy yng Nghymru Ebrill 2020

Mae’r adroddiad hwn yn cyflwyno canfyddiadau ymgynghoriad â thyfwyr ffrwyth…

15/04/2020 15:18:29
Diagnosis Iechyd Planhigion mewn Planhigion Addurnol

Mewn garddwriaeth fasnachol, mae plâu a chlefydau planhigion yn arwain at g…

07/04/2020 17:25:47
Tyfu Cymru and Ben Hartman Webinar

Ymhellach i'n gweithdy poblogaidd Ben Hartman yn Cae Tan ym mis Ionawr, mae…

02/04/2020 20:22:54
Cipolwg ar Farchnad Organig 2019

Datgelodd adroddiad gan Gymdeithas y Pridd fod marchnad organig y DU yn wer…

19/03/2020 12:46:55
Casglu Eich Hun: Gwybodaeth angenrheidiol i gael marc 5* (rhan 2)

Rhan dau o'n Taflen Ffeithiau Dewiswch Eich Hun sy'n canolbwyntio ar Farchn…

19/03/2020 12:28:01
Dod i ddeall hanfodion iechyd planhigion...

Er mwyn gwerthu planhigion o ansawdd uchel, mae angen i chi gynhyrchu planh…

19/03/2020 11:52:12
Croesawu’r Cam

Cam, rhy fawr, rhy fach a gormod o namau – y ffrwythau a’r llysiau nad oedd…

16/12/2019 15:44:34
Sut y gallwch chi wella eich arferion cyllid a chyfrifyddu heddiw!

Gyda dechrau’r flwyddyn dreth newydd y mis hwn, nid oes amser gwell i werth…

16/12/2019 13:40:05
Blodau sydd wedi’u Tyfu ac nid eu Mewnforio

Gall y farchnad blodau sydd wedi’u torri ddysgu llawer o’r ffordd y mae’r d…

16/12/2019 13:39:34
Pigo Eich Hun (PYO)

Yn ein cyfres o fewnwelediadau diwydiant, rydym yn darparu rhywfaint o gefn…

16/12/2019 13:38:55
Prentisiaethau – sut y gall fy musnes elwa?

Mae cyflogi prentis yn ffordd gynhyrchiol ac effeithiol i unrhyw fusnes fei…

16/12/2019 13:38:16
A ddylem ddweud na wrth ewyn blodau?

Ni ellir osgoi’r diddordeb cynyddol ymhlith defnyddwyr a’r cyfryngau ynglŷn…

16/12/2019 13:37:47
Gwybodaeth am y farchnad organig

Cyhoeddodd Cymdeithas y Pridd eu hadroddiad ar y Farchnad Organig 2017 yn g…

16/12/2019 13:37:06