Byddem yn dyfalu bod sicrhau ansawdd y planhigion rydych chi’n eu cynhyrchu yn weddol uchel ar eich rhestr blaenoriaethau. Ond mae ansawdd yn golygu rheoli iechyd planhigion, ac mae p’un a ydynt wedi’u heintio â chlefydau neu a oes plâu yn amharu arnynt yn effeithio’n fawr iawn ar hynny.

Oeddech chi’n gwybod bod y Cenhedloedd Unedig wedi cyhoeddi mai 2020 fydd Blwyddyn Genedlaethol Iechyd Planhigion? Byddwn ni’n ymchwilio i hanfodion iechyd planhigion ac yn rhoi gwybodaeth, argymhellion ac adnoddau i chi er mwyn sicrhau bod eich planhigion yn cadw’n iach.

Diogelu planhigion, diogelu bywydau...

Beth am ddechrau drwy ddeall pam mae’r Cenhedloedd Unedig yn rhoi gymaint o bwyslais ar Iechyd Planhigion yn ystod 2020. Mae planhigion yn gyfrifol am 80% o'r bwyd rydyn ni’n ei fwyta a’i gynhyrchu, ac am 98% o’r ocsigen rydyn ni’n ei anadlu. Mae’r Sefydliad Bwyd ac Amaeth yn amcangyfrif bod angen i gynhyrchiant amaethyddol gynyddu tua 60% erbyn 2050 er mwyn bwydo poblogaeth fwy. Fodd bynnag, mae planhigion y byd dan fygythiad cyson, ac mae’r amcangyfrifon yn nodi bod hyd at 40% o gnydau bwyd yn cael eu dinistrio bob blwyddyn o ganlyniad i blâu a chlefydau, sy’n golygu bod pobl yn mynd heb fwyd a bod hyn yn cael effaith negyddol ar y diwydiant amaeth yn sgil colli cynnyrch ac incwm.

Beth sy’n cyfrannu at fygwth iechyd planhigion? Mae bioddiogelwch isel, hylendid gwael yng nghyswllt planhigion a methu rheoli rhywogaethau goresgynnol i raddau digonol yn caniatáu i blâu a chlefydau ymledu ar raddfa eang. Ar yr un pryd, mae teithio a masnach ryngwladol wedi treblu dros y degawd diwethaf, sy’n gallu lledaenu plâu a chlefydau yn gyflym o gwmpas y byd. Mae hyn yn arwain at golli ecosystemau, colledion economaidd sylweddol a methu tyfu cnydau penodol.

Yn aml, mae’n amhosib dileu plâu a chlefydau planhigion ar ôl iddynt ymsefydlu, ac mae eu rheoli yn broses ddrud sy’n cymryd llawer o amser. Dyma pam mae Blwyddyn Ryngwladol Iechyd Planhigion 2020 yn rhoi pwyslais ar atal a diogelu fel dau beth pwysig i ganolbwyntio arnynt. Mae diogelu planhigion rhag plâu a chlefydau yn llawer mwy cost-effeithiol na delio ag argyfyngau, felly mae atal yn hollbwysig er mwyn osgoi effaith ddinistriol plâu a chlefydau ar amaethyddiaeth, bywoliaeth a diogelwch bwyd.

Mae Blwyddyn Ryngwladol Iechyd Planhigion yn gyfle unigryw i godi ymwybyddiaeth o sut gall amddiffyn iechyd planhigion helpu i roi diwedd ar newyn, lleihau tlodi, amddiffyn yr amgylchedd a rhoi hwb i ddatblygiad economaidd – Y Sefydliad Bwyd ac Amaeth

Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar wefan Blwyddyn Ryngwladol Iechyd Planhigion 2020, yn ogystal â manylion digwyddiadau a chynadleddau drwy gydol 2020: http://www.fao.org/plant-health-2020

Sut mae hyn yn effeithio arnaf fi?

Er mwyn gwerthu planhigion o ansawdd uchel, mae angen i chi gynhyrchu planhigion iach. Mae plâu a chlefydau yn arwain at golledion o ran cynhyrchu a gwerthu.

Fel tyfwr mae angen i chi allu adnabod y plâu a’r pathogenau a allai effeithio ar eich cnwd. Felly mae angen i chi ddeall sut mae trin y plâu a’r pathogenau i sicrhau eich bod yn cael cnwd da ar ddiwedd y cylch, a lleihau’r risg o golli cnydau lle byddech efallai wedi gallu osgoi hynny drwy adnabod plâu a chlefydau yn gynt.

Rydym wedi datblygu'r canllaw cyflym hwn ar fynd i'r afael â hanfodion iechyd planhigion, sydd hefyd yn rhestru adnoddau defnyddiol eraill. Cadwch eich llygaid yn plicio gan fod gennym adnoddau pellach ar Iechyd Planhigion i ddod yn ystod y flwyddyn, gan gynnwys gweminarau, mewnwelediadau a digwyddiadau.

Lawr lwythwch y Mewnwelediadau yma: Mynd i'r afael â hanfodion iechyd planhigion ...Related Pages


Webinar: IPDM Biological Controls - Edibles

The second session of the IPDM network focused on biological controls for the coming season

07/05/2021 16:06:08

Webinar: IPDM Biological Controls - Ornamentals

The second session of the IPDM network focused on biological controls for the coming season with tips on which predators to introduce and when, plus rates of introduction for prevention and control of key pests within crops. Including tips on the IPM…

07/05/2021 16:04:24

Where to find Information on Pests and Diseases in Plant Health

You may have found a pest or pathogen or have heard about the threat from one coming into your crop. So where would you go for information?

07/05/2021 10:37:10

Plant Health Webinar: Health of Trees and Shrubs

Health of Trees and Shrubs - An Overview of Pest and Disease Symptoms and Biosecurity for Ornamental Growers in Wales delivered by Dr David Skydmore

30/09/2020 14:20:11

Webinar: Plant Biosecurity

Plant Biosecurity in the Welsh Ornamental Plant Trade - An Overview from Dr David Skydmore. This webinar is one in a series of workshops and webinars comprising Tyfu Cymru’s Plant Health Programme.

18/08/2020 10:37:20

Plant Health Webinar: Diagnosis in Ornamental Plants

In commercial horticulture, plant pests and diseases (P&D) lead to losses in production and subsequent sales losses. This webinar gives an introduction, for the grower, to some of the more common symptoms caused by pathogens and pests and those produ…

07/04/2020 17:25:47

Plant Health Webinar: Diagnosis in Ornamental Plants

Plant Health Webinar: Diagnosis in Ornamental Plants - an overview. Delivered by Dr David Skydmore

07/04/2020 17:14:22

Pick your Own (PYO): What you need to know to get 5* rated (part 2)

Part two of our Pick your Own Factsheet focusing on Marketing and Top Technical Tips...

19/03/2020 12:28:00

Getting to grips with the basics of plant health…

To sell high quality plants, you need to produce healthy plants. Plant pests and diseases lead to production and sales losses.

19/03/2020 11:52:12

Getting to grips with the basics of plant health…

To sell high quality plants, you need to produce healthy plants. Plant pests and diseases lead to production and sales losses.

19/03/2020 11:52:12

Pick your Own (PYO): What you need to know to get 5* rated…

In our series of industry insights, we provide some background to the market, as well as some top tips on ensuring that your customer experience hits that important 5-star customer rating.

16/12/2019 13:38:55