Mae Tyfu Cymru yn darparu cefnogaeth hyfforddi i ddiwydiant garddwriaeth Cymru. Gall y prosiect gynnig rhywbeth diriaethol i dyfwyr i adeiladu gallu gyda'u busnesau, o gyngor technegol a chefnogaeth un i un gan arbenigwyr blaenllaw i hyfforddiant ar ddatblygu busnes, llwybrau i'r farchnad a hwyluso rhwydweithiau er budd pawb.

Beth sydd ar gael?

I ehangu fel busnes, rhaid i chi gael y bobl briodol, y sgiliau priodol a'r wybodaeth briodol.

Os ydych chi'n gymwys, gallech chi gael 100% o'r cyllid ar gyfer cyrsiau hyfforddi a digwyddiadau. Rydym yn darparu mynediad i hyfforddiant DPP o safon uchel i alluogi busnesau i wneud y canlynol:

  • Bod yn fwy arloesol a chynhyrchiol
  • Canolbwyntio ar ansawdd
  • Gwella elw a chynyddu trosiant
  • Dod yn fwy cynaliadwy

Mae posib cael y gwasanaeth yma drwy Asesiadau Sgiliau un i un gydag unigolyn sydd wedi'i benodi i wneud penderfyniadau busnes.

Bydd y cyrsiau hyfforddi'n cael eu teilwra i'ch anghenion busnes. Rydym yn hyblyg o ran sut mae'r hyfforddiant hwn yn edrych – digwyddiad grŵp yn rhoi sylw i bwnc garddwriaethol penodol, sgiliau technegol un i un, rheolaeth fusnes ar gyfer eich busnes garddwriaethol neu gwrs efallai ar sut i sicrhau'r cyfleoedd busnes gorau drwy farchnata digidol a chyfryngau cymdeithasol. Gallwn eich cefnogi chi i ddatblygu eich busnes gyda'r hyfforddiant perthnasol. Bydd digwyddiadau'n cael eu hysbysebu ar ein gwefan neu cofrestrwch gyda'n rhestr bostio i gadw mewn cysylltiad.

Bydd TyfuCymru yn canolbwyntio ar gefnogi a gweithio gyda busnesau garddwriaethol masnachol* yn y sectorau bwytadwy, anfwytadwy ac addurnol yng Nghymru.

I gymhwyso, rhaid i fusnesau ddangos eu bod eisiau gweithio gyda'r prosiect, rhaid iddynt fod yn fodlon cael eu cynnwys mewn mesur llwyddiant a rhaid iddynt ddarparu gwybodaeth berthnasol i TyfuCymru drwy gydol y prosiect at ddibenion adrodd yn ôl.

*At ddibenion TyfuCymru, rydym wedi diffinio busnes garddwriaethol masnachol fel un sydd wedi'i gofrestru fel unig fasnachwr, partneriaeth neu gwmni cyfyngedig, mae'n weithredol ac yn creu trosiant ac mae'n gallu darparu tystiolaeth o hyn.

Ein meini prawf

Rydym yn cefnogi busnesau garddwriaethol cofrestredig o bob maint, ar raddfa fach a mawr, organig, anorganig neu'n tyfu yn ôl egwyddorion organig. Dyma'r unig feini prawf sydd gennym: 

  • Rhaid i chi fod yn fusnes garddwriaethol masnachol
  • Bod yn barod i ymwneud yn llawn â TyfuCymru
  • Bod wedi'ch lleoli neu'n tyfu yng Nghymru*

Nid yw tyfwyr cymunedol neu fentrau amaethyddol a gefnogir gan y gymuned wedi'u cynnwys oherwydd maent yn gallu cael cefnogaeth drwy brosiect Tyfu Fyny.

*Ni all busnesau y tu allan i Gymru gael cefnogaeth oni bai fod ganddynt fusnes garddwriaethol cofrestredig a'u bod yn tyfu yng Nghymru ar gyfer y busnes hwnnw. Os ydych chi'n gofrestredig yn Lloegr, efallai y byddwn yn gofyn i chi am rif daliad yng Nghymru fel tystiolaeth o weithgarwch busnes.

Os ydych chi'n bodloni'r meini prawf, cysylltwch â ni  am ragor o wybodaeth..

Ddim yn dyfwr ond â rhywbeth i'w gynnig?

Rydym bob amser yn fodlon cydweithredu, felly os ydych chi'n cynnal rhaglen cefnogi busnesau, yn helpu busnesau i weithio'n fwy effeithlon neu os ydych chi'n ymgynghorydd, hyfforddwr neu arbenigwr garddwriaethol, byddem wrth ein bodd yn clywed gennych chi. Mae cydweithredu'n ein gwneud ni'n gryfach, felly beth am sgwrs.