Yn debyg i Ddydd Gwener Du a Dydd Llun Seibr, mae yna nifer o arferion sy’n croesi’r Iwerydd ac yn ymgorffori eu hunain yng nghalendr pobl Prydain.  Mae Calan Gaeaf yn un, sy’n fwy poblogaidd na Diwrnod San Ffolant erbyn hyn, a’r trydydd digwyddiad mwyaf ar ôl y Nadolig a’r Pasg, ac mae’r tuedd Clytiau Pwmpen (‘Pumpkin Patch’) yn ennill tir yma hefyd.

Ond beth y mae angen i Dyfwyr sy’n rhedeg ffermydd Pigo Eich Hun ei wybod? Yn ein cyfres o wybodaeth am y diwydiant, rydym yn darparu rhywfaint o gefndir i’r farchnad, yn ogystal â rhai awgrymiadau da ar sicrhau bod eich profiad cwsmeriaid yn sicrhau’r sgôr pum seren bwysig ymhlith cwsmeriaid.

Beth sy’n llywio galw defnyddwyr?  Er bod ffermydd traddodiadol Pigo Eich Hun yn ystod misoedd yr haf wedi bod yn sefydledig am gyfnod hwy, mae’r profiad Clytiau Pwmpen yn duedd cymharol newydd yn y DU.  Datblygodd poblogrwydd ffermydd Pigo Eich Hun yn y 70au, gyda theuluoedd yn chwilio am ffyrdd i dreulio amser gyda’i gilydd, daeth Pigo Eich Hun yn ffordd o dreulio diwrnod allan, yn pigo a bwyta ffrwythau a llysiau ffres.  Parhaodd poblogrwydd Pigo Eich Hun i’r 80au, nes i dwf yr archfarchnadoedd newid y ffordd yr oeddem yn siopa am ffrwythau a llysiau ffres.

Ond wrth i ddefnyddwyr ddod yn fwy ymwybodol o faterion cynaliadwyedd ac effaith eu dewisiadau siopa ar yr amgylchedd, mae galw cynyddol ymhlith defnyddwyr am dryloywder y gadwyn gyflenwi, lleihau milltiroedd bwyd a bwyd lleol, ffres.  Ni allwch gael ffrwythau a llysiau mwy ffres na phigo rhai eich hun yn uniongyrchol o’r fferm ei hun!

Mae twf llwyfannau rhannu’r cyfryngau cymdeithasol, er enghraifft Instragram, hefyd wedi cyfrannu, gan roi cyfrwng pellach i’r tueddiadau hyn.  Mae llawer ohonom yn awyddus i dderbyn gwybodaeth am y profiadau diweddaraf, ac nid ydym yn hoffi colli allan.  Gyda nifer o enwogion a dylanwadwyr y cyfryngau cymdeithasol yn pennu’r safon, mae eu dilynwyr brwd yn dyheu i ddyblygu eu profiadau a’u ffotograffau hwy, sydd wedi arwain at fewnlifiad o ffotograffau o fabanod yn ymweld â chlytiau pwmpen yn ystod cyfnod Calan Gaeaf (Gweler yma)!

 

Fwy nac erioed o’r blaen, mae llawer ohonom yn chwilio am brofiadau newydd.  Mae ffigurau yn dangos ein bod yn parhau i wario llai o arian ar brynu pethau, a mwy ar wneud pethau - a sôn am hynny wrth y byd ar-lein wedyn, wrth gwrs.  Mae’r farchnad ‘lletygarwch arbrofol’ yn tyfu, ac mae ymchwil wedi dangos bod cwsmeriaid yn barod i dalu mwy pan fyddant yn teimlo eu bod wedi bod yn rhan o brofiad ac wedi ‘cael mwy na dim ond pryd’.  Mae gweithredwyr wedi gwella eu harlwy lletygarwch arbrofol yn y blynyddoedd diweddar, o ganlyniad i gydnabyddiaeth gynyddol ei bod yn bwysig dylunio profiad yn strategol.

 

Mae ffyrdd newydd a chyffrous o fwyta yn cynyddu - dychmygwch fwyta wrth hongian oddi ar graen!
Rydym hefyd eisiau profi a deall sut y mae’r bwyd a’r ddiod yr ydym yn ei fwyta wedi’i gynhyrchu, gyda phoblogrwydd gweithgareddau fel teithiau gwin, a theithiau bragdy a theithiau cynhyrchu bwyd yn cynyddu.  Ac wrth gwrs, rydym hefyd yn hoffi rhannu ein profiadau drwy bostiadau a delweddau gyda’n teuluoedd a’n ffrindiau, fel y mae’r mantra yn dweud yn awr.....’Ffotograffau neu ni wnaeth ddigwydd’.

 

Rheoli Menter Pigo Eich Hun
Gall busnes pigo eich hun (PYO) fod yn ffordd wych o wella proffidioldeb eich daliadau.  Drwy ddenu cwsmeriaid i’ch safle, gallwch werthu iddynt yn uniongyrchol, gan sicrhau proffidioldeb uchaf eich cynnyrch ffres.

 

Yn draddodiadol, mae PYO wedi canolbwyntio ar ffrwythau, ac yn arbennig ffrwythau meddal, ond mae galw cynyddol wedi bod gan gwsmeriaid am bwmpenni yn agos at Galan Gaeaf.  Mae rhai daliadau amrywiol yn tyfu mathau eraill o gnydau PYO ond maent yn debygol o fod yn atyniad ar raddfa fach (e.e. corn melys, ffa llydain) neu mae angen dull tyfu a marchnata arbenigol (e.e. coed Nadolig).  Er bod y daflen ffeithiau hon yn canolbwyntio ar fentrau PYO ffrwythau meddal a phwmpenni, bydd llawer o’r themâu sy’n cael eu trafod yma yn berthnasol i unrhyw fusnes PYO.

Gallwch gynnig profiadau hamdden yn yr awyr agored, rhoi profiad o arddwriaeth a ffermio i’ch cwsmeriaid a diwrnod allan cost effeithlon i deuluoedd.
Efallai y byddwch hefyd yn marchnata cynnyrch am brisiau uwch na phrisiau archfarchnadoedd (yn arbennig ar gyfer pwmpenni) felly mae angen i chi ystyried eich hun fel profiad ac nid dim ond cynnyrch – rydych yn cystadlu gydag atyniadau fel Alton Towers yn hytrach na’r archfarchnadoedd!  Isod mae rhai meysydd allweddol y dylech feddwl amdanynt wrth gynllunio eich menter PYO ond dylech gofio bod angen i chi feddwl bob amser am y profiad y bydd eich cwsmeriaid yn ei gael pan fyddant yn ymweld â’ch menter PYO.

Ar gyfer y rhai hynny ohonoch sy’n ystyried, neu sydd wrthi’n sefydlu menter PYO, mae’n bleser gennym rannu’r daflen ffeithiau gyntaf mewn cyfres i’ch helpu i sefydlu eich hun!

Gwybodaeth y Diwydiant – Pigo Eich Hun – Rhan UnRelated Pages


Webinar: Soft Fruit – Post Season

Chris Creed (Senior Horticulture Consultant, ADAS) delivered an interactive workshop looking at how the 2021 Season has gone. He talked about how to focus on crop supply and management with a targeted approach, where overwintered crops fit in and any…

24/01/2022 13:19:32

Webinar: IPDM Network – Edible’s; Weevils in soft fruit crops

This month’s Edible session led by Chris Creed and Pete Seymour focused on Weevils in soft fruit crops, with particular focus on Vine weevil and Strawberry blossom weevil.

18/06/2021 16:40:44

Online Booking Systems for Pick Your Own

As well as making sure you can maintain social distancing a booking system will offer a number of additional benefits to make sure your customers are satisfied and that you get the best returns on your produce.

26/05/2021 16:52:42

Webinar: Social Media Best Practise & Email Marketing - PYO Networks

In this one hour workshop, attendees will learn the ropes of Social Media best practise and how to use Facebook and Instagram to best reach customers and drive sales. The session will also include live reviews of attendees Social Media platforms and…

16/03/2021 16:37:40

Webinar: Integrating Farm Tourism into your Horticulture Business

Have you considered a farm shop, a pop up café, a seasonal events calendar? How about an ‘Insta field’? The demand for photo worthy fields is on the rise, and with careful planning, establishing a pick your own will have the public flocking to your f…

24/02/2021 13:44:27

Webinar: Integrating Farm Tourism into your Horticulture Business

Have you considered a farm shop, a pop up café, a seasonal events calendar? How about an ‘Insta field’? The demand for photo worthy fields is on the rise, and with careful planning, establishing a pick your own will have the public flocking to your f…

24/02/2021 13:44:27

Webinar: Integrating Farm Tourism into your Horticulture Business

Have you considered a farm shop, a pop up café, a seasonal events calendar? How about an ‘Insta field’? The demand for photo worthy fields is on the rise, and with careful planning, establishing a pick your own will have the public flocking to your f…

24/02/2021 13:44:27

Webinar: Introduction to Agricultural Standards for Commercial Horticulture Production

This introductory webinar will be an overview of what an agricultural standard is, the main standards in the UK (Red Tractor, M&S Select Farm, LEAF, Soil Association etc) and will cover GlobalG.A.P for those that may want to export. It will give grow…

25/01/2021 15:27:33

Technical Advice Sheet Pumpkin Power Hour – November

The start of the 2020 season was difficult. Late frosts until the first week in May and dry soils delayed planting, but heavy rains then delayed planting further.

14/12/2020 11:31:10

Technical Advice Sheet: Growing Sunflowers

Sunflowers can make a very attractive addition to wide range of businesses. They can be sold alongside a range of other products, and due to the long flowering season this can even stretch into the autumn to coincide with pumpkins in the run up to Ha…

16/11/2020 11:39:21

Technical Advice Sheet Pumpkin PYO Marketing with Covid

While many of the covid-19 restrictions are being relaxed, it’s likely to continue to pose a challenge for growers for the foreseeable future – especially for those selling directly to customers for whom a high footfall on site is needed to achieve g…

30/09/2020 13:07:45

Technical Advice Sheet Pumpkin PYO Marketing with Covid

While many of the covid-19 restrictions are being relaxed, it’s likely to continue to pose a challenge for growers for the foreseeable future – especially for those selling directly to customers for whom a high footfall on site is needed to achieve g…

30/09/2020 13:07:45

Technical Advice Sheet: Pumpkin Power Hour - July

Tyfu Cymru have launched regular Power Hour sessions for members of the Pumpkin Network. This article includes the full technical notes from the latest Power Hour in July.

03/09/2020 13:32:56

Welsh Fruit and Vegetable Production - Baseline Study

This baseline study for Tyfu Cymru was conducted by Dr. Amber Wheeler and looks at the opportunities for Welsh Fruit and Vegetable production.

26/06/2020 16:05:34

Technical Advice Sheet Pumpkin Power Hour – June

Tyfu Cymru have launched regular Power Hour sessions for members of the Pumpkin Network. These focused sessions are facilitated by Tyfu Cymru together with technical experts and include an update on topical issues based on growers instant needs, and…

25/06/2020 15:05:58

Technical Advice Sheet Pumpkin planning and weed control – May

You should now be planning the planting for this year’s crop. If you’re new to pumpkins, it’s recommended that you plant transplanted seedlings rather than drilling. You’re just in time to order these from a propagator if you act quickly, and you sho…

28/05/2020 14:02:13

Pumpkin Disease Control

The main disease of concern in pumpkin during the early season is powdery mildew, and this can start to be a problem from June onwards, starting with flowering.

28/05/2020 13:50:36

Our Guide to Mobile Card Payment Systems

How customers pay for their goods is changing - debit card transactions overtook cash in 2017, and these are forecast to represent over half of all transactions by 2024. The move away from cash has also be driven by the increase in contactless card p…

28/05/2020 13:37:30

Managing Blossom End Rot in Pumpkin

Blossom End Rot (BER) is a particular problem that pumpkin growers face, especially when growing for pick-your-own (PYO) markets.

24/04/2020 09:57:25

Video Guide: Inspection of new strawberry plants

New strawberry plants should be inspected on receipt from the propagator to identify any problems with crop health that should be addressed before planting or inform pest/disease management during production. Commentary by Janet Allen and Chris Creed…

07/04/2020 17:11:57

Video Guide: Planting of New Strawberry Plants

We demonstrate how to plant new strawberry plants in coir bags for table top production. Commentary by Janet Allen and Chris Creed from ADAS at the Tyfu Cymru Fruit Network workshop at Copas Farm on the 20th February 2019.

07/04/2020 17:09:34

Video Guide: Potting Up New Raspberry Canes

We demonstrate how to plant up long cane raspberry plants into new coir pots, and how to check the health of the root ball to promote good yields in the coming season. Commentary by Janet Allen and Chris Creed from ADAS at the Tyfu Cymru Fruit Networ…

07/04/2020 17:08:18

Video Guide: Setting Up New Potted Raspberry Canes

We demonstrate how to set up new potted raspberry canes, along with a discussion of the indicators of healthy roots you should look for in new material. Commentary by Janet Allen and Chris Creed from ADAS at the Tyfu Cymru Fruit Network workshop at C…

07/04/2020 17:05:17

Pick your Own (PYO): What you need to know to get 5* rated (part 2)

Part two of our Pick your Own Factsheet focusing on Marketing and Top Technical Tips...

19/03/2020 12:28:00

Pick your Own (PYO): What you need to know to get 5* rated (part 2)

Part two of our Pick your Own Factsheet focusing on Marketing and Top Technical Tips...

19/03/2020 12:28:00

Pick your Own (PYO): What you need to know to get 5* rated (part 2)

Part two of our Pick your Own Factsheet focusing on Marketing and Top Technical Tips...

19/03/2020 12:28:00

Getting to grips with the basics of plant health…

To sell high quality plants, you need to produce healthy plants. Plant pests and diseases lead to production and sales losses.

19/03/2020 11:52:12

Soilless Cultivation For Table Top Strawberry

Until 1997, strawberry production in the UK was relatively constant, although berries where of variable quality and picked mostly during June and July; of which some 25% was marketed through supermarkets.

16/12/2019 13:42:11

Pick your Own (PYO): What you need to know to get 5* rated…

In our series of industry insights, we provide some background to the market, as well as some top tips on ensuring that your customer experience hits that important 5-star customer rating.

16/12/2019 13:38:55

Pick your Own (PYO): What you need to know to get 5* rated…

In our series of industry insights, we provide some background to the market, as well as some top tips on ensuring that your customer experience hits that important 5-star customer rating.

16/12/2019 13:38:55

Pick your Own (PYO): What you need to know to get 5* rated…

In our series of industry insights, we provide some background to the market, as well as some top tips on ensuring that your customer experience hits that important 5-star customer rating.

16/12/2019 13:38:55

Pick your Own (PYO): What you need to know to get 5* rated…

In our series of industry insights, we provide some background to the market, as well as some top tips on ensuring that your customer experience hits that important 5-star customer rating.

16/12/2019 13:38:55