Canllawiau ar Fewnforio, Allforio a Symud planhigion ar ôl i'r DU adael yr UE

Mae newidiadau i reoliadau iechyd planhigion ar hyn o bryd yn cael eu gwneu…

22/11/2022 10:00:03
Canllaw Defnyddiwr Canva

Canllaw i Ddechreuwyr ar Sut i Ddefnyddio Canva

01/11/2022 15:59:53
Rhwydwaith Planhigion Addurniadol Tyfu Cymru - Rhaglen Chwistrellu 2022 ar gyfer atal a rheoli clefydau

Mae'r rhaglen chwistrellu hon wedi'i hysgrifennu ar gyfer cnydau addurnol,…

26/05/2022 15:37:47
Sefydlu Atyniad Garddwriaethol

Mae cychwyn menter newydd bob amser yn dechrau gyda syniad busnes ffres. Un…

13/01/2022 14:10:40
Canllaw i dyfwyr ar gofrestru gyda Cyswllt Ffermio

Mae cofrestru gyda Cyswllt Ffermio yn darparu mynediad i Fentora, tri achos…

18/11/2021 16:05:53
Hyrwyddo Pryfed Buddiol

Mae'r daflen ffeithiau hon wedi'i chynllunio i roi rhai enghreifftiau cryno…

18/11/2021 14:57:28
Cynllunio ar gyfer Cnydau Had

Cynllunio Cnydau Had Unflwydd ac Eilflwydd Gweler Gweminar Rhaglen Hyfford…

12/11/2021 13:01:12
Ansawdd Hadau

Mae ansawdd yn thema barhaus drwy gydol y broses gyfan o gynhyrchu hadau.

12/11/2021 12:49:58
Glanhau a Storio Hadau

Mae glanhau hadau ymwneud ag echdynnu’r hedyn o’i ‘gynhwysydd’ a gwaredu po…

08/10/2021 10:18:07
Ymweliad Astudio Rhwydwaith Coed Nadolig: Nodiadau Technegol ar Docio

Gall amseroedd tocio amrywio yn ôl mathau o goed. Ar gyfer y Nordmann Fir,…

16/09/2021 14:32:43
Cael Caniatâd Cynllunio: Cyngor i dyfwyr bwyd ac Amaethyddiaeth a Gefnogir gan y Gymuned (Cymru yn unig)

Gall materion cynllunio fod yn gymhleth ac yn rhwystredig, ond mae llawer o…

10/08/2021 13:27:52
Taflen Cyngor Technegol: Clefydau Nodwyddau Coed Nadolig

Gall ystod o afiechydon deiliol tebyg, ond yn gynnil wahanol, effeithio ar…

02/08/2021 11:39:28
Ystyriaethau i ddechrau Gardd Marchnad

P'un a ydych yn arddwriaethwr profiadol neu'n newydd i’r sector, mae dechra…

15/07/2021 14:20:45
12 Cam at gydymffurfio â GDPR

Os ydych yn casglu neu'n derbyn data personol a bod gennych reolaeth dros p…

29/06/2021 11:05:50
Cyfleoedd a gwybodaeth ymarferol i dyfwyr sydd eisiau dechrau ffermio blodau yng Nghymru

Ydych chi'n newydd i ffermio blodau yng Nghymru? Ydych chi eisiau arallgyfe…

10/06/2021 16:31:17
Systemau Archebu Ar-lein ar gyfer Pigo Eich Cynnyrch Eich Hun

Yn ogystal â sicrhau’r gallu i gadw pellter cymdeithasol, bydd system arche…

26/05/2021 16:52:42
Sut i ysgrifennu Cynllun Busnes ar gyfer Prosiectau Amaethyddiaeth a Gefnogir gan y Gymuned (CSA)

Mae'r cynllun busnes yn ddatganiad ffurfiol sy'n gosod nodau ac amcanion ei…

26/05/2021 16:11:59
Ble i ddod o hyd i Wybodaeth am Blâu a Chlefydau ym maes Iechyd Planhigion

Efallai eich bod wedi dod o hyd i blâu neu bathogen neu wedi clywed am y by…

07/05/2021 10:37:10
Rhwydwaith Planhigion Addurniadol Tyfu Cymru - Rhaglen Chwistrellu 2021 ar gyfer atal a rheoli clefydau

Mae'r rhaglen chwistrellu hon wedi'i hysgrifennu ar gyfer cnydau addurnol,…

31/03/2021 16:46:47
Adnoddau Hyfforddi Ar-lein Cyfredol ar Iechyd Planhigion

Mae’r adroddiad hwn yn disgrifio ffynonellau adnoddau, sydd ar gael arlein…

02/03/2021 16:45:25
A oes angen Caniatâd Cynllunio arnaf? Cyngor i dyfwyr bwyd (Cymru’n unig)

Bydd yr angen i gyflwyno cais cynllunio am y gwaith yr hoffech ei wneud gan…

23/02/2021 13:46:49
Taflen Cyngor: Atgenhedlu Planhigion

Mae'r pecyn cymorth hwn yn rhan o Rhaglen Hyfforddiant Hadau Planhigion Can…

19/02/2021 18:22:05
Taflen Cyngor Technegol: Rheoli Chwyn mewn Planhigion Addurniadol

Yr amddiffyniad cyntaf y dylech ei weithredu yn erbyn chwyn yw rheolaethau…

21/01/2021 15:58:48
Rheoli argyfwng ariannol: Ai e-fasnach yw’r ateb?

Nod y canllaw hwn yw tynnu sylw at y costau e-fasnach dan sylw i helpu busn…

13/01/2021 12:15:19
Seiberddiogelwch i ffermwyr: Awgrymiadau ymarferol ar sut i gadw'n ddiogel

Canllawiau i helpu ffermwyr i wella diogelwch a gwytnwch eu busnes yn erbyn…

13/01/2021 11:57:34
Taflen Cyngor Technegol Awr Pŵer Pwmpen - Tachwedd

Roedd dechrau tymor 2020 yn anodd. Fe wnaeth rhew hwyr tan yr wythnos gynta…

14/12/2020 11:31:10
Taflen Cyngor Technegol: Tyfu Blodau’r Haul

Gall blodau’r haul fod yn ychwanegiad deniadol iawn i amrywiaeth eang o fus…

16/11/2020 11:39:21
Taflen Cyngor Technegol: Tyfu Lafant

Gall lafant fod yn gnwd newydd ac anarferol y gellir ei integreiddio i ysto…

16/11/2020 11:29:38
Taflen Cyngor Technegol: Diogelu Planhigion Addurnol

Dylai rheoli plâu a chlefydau yn effeithiol bob amser ddechrau gyda rheolae…

30/09/2020 13:33:34
Taflen Cyngor Technegol Nodiadau Ffrwythau Meddal - Gorffennaf

Mae'r tymor wedi mynd rhagddo’n dda hyd yn hyn, ac er bod rhai tyfwyr yn ed…

30/09/2020 13:20:08
Taflen Cyngor Technegol: Marchnata Pwmpenni PEH gyda Covid

Tra bod llawer o gyfyngiadau Covid-19 yn cael eu llacio, mae’n debygol i ba…

30/09/2020 13:07:45
Tyfu Cymru: Taflen Cyngor Technegol Awr Pŵer Pwmpen – Gorffennaf

Mae pwmpenni Cymru wedi bod yn amrywiol hyd yn hyn eleni - mae llawer o bla…

03/09/2020 13:32:57
Taflen Cyngor Technegol Garddwriaeth heb fawn: Sut a Pham?

Datblygwyd y daflen gyngor dechnegol hon i gyd-fynd â'r Gweminar Garddwriae…

25/08/2020 16:10:41
Taflen Cyngor Technegol Nodiadau ar goed Nadolig – Gorffennaf

Mae'r daflen ffeithiau hon yn darparu cyngor technegol ar reoli Coeden Nado…

25/08/2020 15:41:18
Dalen Cyngor Technegol - Ffrwythau Meddal - Mehefin

O safbwynt tyfu, bu hwn yn dymor anodd cyn belled. Cawsom saith mis o dywyd…

27/07/2020 16:29:12
Taflen Cyngor Technegol Cyfnod Hwb i'r Bwmpen – Mehefin

Mae Tyfu Cymru wedi lansio awr bŵer ar-lein ar gyfer Rhwydwaith Pwmpenni a…

25/06/2020 15:05:59
Taflen Cyngor Technegol Mefus a Mafon Mai 2020

Mae'r daflen ffeithiau hon yn darparu cyngor technegol ar reoli'ch cnydau m…

15/06/2020 16:44:27
Rheoli Argyfwng Cyllid

Bydd llawer o fusnesau ar ryw adeg, ac am amryw o resymau, yn wynebu argyfw…

01/06/2020 16:30:38
Taflen Cyngor Technegol Rheoli Chwyn a Paratoi ar Gyfer Pwmpenni – Mai

Fe ddylech chi fod yn paratoi i blannu cnydau eleni erbyn hyn. Os nad ydych…

28/05/2020 14:02:13
Taflen Cyngor Technegol Rheoli Clefydau Pwmpenni

Llwydni blodiog (powdery mildew) yw’r prif glefyd pwmpenni sy’n achosi pryd…

28/05/2020 13:50:36
Daflen Cyngor Technegol Mafon a Ffrwythau Cansen

Mae'r daflen gyngor dechnegol hon yn canolbwyntio ar Sefydlu a Gofalu am Bl…

13/05/2020 15:33:11
Tyfu Cymru: Taflen Cyngor Technegol Mefus Ebrill 2020

Gan fod y tywydd yn dechrau cynhesu, dyma'r amser i ddechrau edrych ar eich…

29/04/2020 10:46:21
Asbaragws: Rheoli Plâu'r Gwanwyn

Mae'r daflen ffeithiau hon yn manylu ar awgrymiadau ar gyfer rheoli plâu'r…

29/04/2020 10:34:35
Plâu Ffrwythau Meddal

Mae'r taflenni ffeithiau hyn yn amlinellu rhai o'r plâu cyffredin a geir me…

24/04/2020 10:18:19
Rheoli Pydredd o Waelod y Ffrwyth mewn Pwmpenni

Mae Pydredd o Waelod y Ffrwyth (BER) yn broblem mae tyfwyr pwmpenni yn ei h…

24/04/2020 09:57:25
Rheoli Chwyn mewn Pwmpenni

Mae rheoli chwyn yn effeithiol mewn pwmpenni yn hanfodol er mwyn tyfu cnwd…

19/03/2020 10:53:24
Rheoli Clefydau Ffrwythau Perthi

Gall cyrens, eirin Mair a llus fod yn ychwanegiadau pwysig at unrhyw fusnes…

19/03/2020 10:42:23
Rheoli Clefydau a Chwyn - Ffrwythau Perthi

Gall cyrens, eirin Mair a llus fod yn ychwanegiadau pwysig at unrhyw fusnes…

19/03/2020 10:30:46
Tyfu Heb Bridd ar gyfer Cnydau Addurniadol

Mae tyfu planhigion heb bridd yn ddull manwl o ddarparu dŵr a maetholion er…

16/12/2019 13:46:45
Tyfu Heb Bridd ar gyfer Perlysiau

Mae cynhyrchu cnydau heb bridd, drwy hydroponeg fel arfer, gan ddefnyddio a…

16/12/2019 13:43:01
Tyfu Mefus Pen Bwrdd Heb Bridd

Hyd at 1997, roedd y diwydiant cynhyrchu mefus yn y DU yn gymharol gyson, e…

16/12/2019 13:42:11
Amaethu Di-Bridd ar gyfer Saladau Deiliog

Mae cynhyrchu cnydau heb bridd, fel arfer drwy hydroponeg, gan ddefnyddio a…

16/12/2019 13:41:30