Rhwydwaith Pwmpenni Tyfu Cymru

Rheoli Chwyn mewn Pwmpenni

Mae rheoli chwyn yn effeithiol mewn pwmpenni yn hanfodol er mwyn tyfu cnwd sy’n cyflawni ei botensial i’r eithaf.

Dylid rheoli chwyn cyn ac ar ôl plannu, er y bydd yr ystod lai o driniaethau yn golygu eich bod yn annhebygol o lwyddo i dyfu cnwd cwbl lân.

Isod, rhoddir canllawiau cyffredinol ar reoli chwyn, ond argymhellir yn gryf eich bod yn ceisio cyngor agronomig gan rywun â chymwysterau priodol gydol y tymor, sydd ar gael drwy raglen Tyfu Cymru.

 

Disclaimer

Gwneir pob ymdrech i sicrhau cywirdeb  yr wybodaeth a’r argymhellion a roddir yn y nodiadau hyn.  Dylai’r holl gemegolion amddiffyn cnydau gael eu defnyddio’n unol â’r argymhellion ar y label, a dylid ymgynghori â’r argymhellion hynny cyn chwistrellu.  Efallai na fydd rhai o’r plaladdwyr a grybwyllir yn y nodiadau hyn yn cael eu cefnogi gan argymhellion ar labeli ar gyfer eu defnyddio ar gnydau pwmpenni ond eu bod yn cael eu caniatáu drwy’r Estyniad o Ganiatâd ar gyfer Mân Ddefnydd (EAMU) yn y DU dan y ‘Trefniadau Hirdymor Diwygiedig ar gyfer Ymestyn Defnydd (2002)’.  Yn yr achosion hyn, defnyddir y plaladdwr ar risg y defnyddiwr ei hun ac nid yw Tyfu Cymru’n derbyn atebolrwydd am unrhyw golled neu ddifrod a achosir gan ddefnydd o’r fath. Mae’r cyfeiriadau at gymeradwyaeth ar labeli ac EAMU ar gyfer defnyddio plaladdwyr ar gnydau pwmpenni yn gywir adeg ysgrifennu. Gall y rhain gael eu newid a gallai cymeradwyaeth gael ei dynnu’n ôl ar unrhyw adeg. Cyfrifoldeb y tyfwr yw gwirio cymeradwyaeth cyn defnyddio plaladdwyr. Os bydd unrhyw amheuaeth, dylai tyfwr geisio cyngor gan gynghorydd sy’n gymwys dan BASIS - mae hyn ar gael yn rhad ac am ddim ar gyfer tyfwyr cymwys drwy raglen Tyfu Cymru, cysylltwch â ni i drefnu ymweliad â’ch safle. 

visit to your site.