Taflen Ffeithiau: Hyrwyddo Pryfed Buddiol  

Mae cyflwyno gelynion naturiol (rheolyddion biolegol) wedi dod yn ddull cyffredin ar gyfer delio â phlâu penodol. Mewn sawl amgylchiad, mae eu defnydd bellach wedi disodli cemeg gonfensiynol mewn rhai amodau ee defnyddio Neoseiulus cucumeris i reoli thrips blodau'r gorllewin (WFT) neu nematodau ar gyfer rheoli larfa gwiddonyn gwinwydd.

I fod yn effeithiol, rhaid rhyddhau digon o gyfryngau rheoli biolegol ar yr adeg iawn. Am amser hir, bu diddordeb mewn dod o hyd i ddulliau i hybu neu gefnogi gelynion plâu a ryddhawyd neu sy'n digwydd yn naturiol yn ein cnydau. Bydd gan bob plâu brodorol yng nghnydau'r DU ysglyfaethwyr neu barasitoidau sy'n digwydd yn naturiol felly mae'r dulliau hyn yn caniatáu lleihad 'am ddim' yn nifer y plâu trwy gefnogi gelynion naturiol yn y cyffiniau.

Mae rhai pryfed a gwiddon buddiol 'am ddim' yn cynnwys:

 • Siderogion
 • Pryfed Hofran
 • Thrips ysglyfaethus
 • Cacwn parasitoid
 • Buchod cwta
 • Gwiddon ysglafaethus

Fodd bynnag, gall dulliau 'rhad ac am ddim' arwain at gost neu anfantais gudd, er enghraifft gallent:

 • Arbed arian ond bydd angen buddsoddi mwy o amser
 • Bydd gofyn tyfu planhigion ychwanegol sy'n cymryd lle cnwd
 • Hyd yn oed cynnig y potensial i blâu ddatblygu

Camau cyffredinol i hyrwyddo gelynion naturiol buddiol yn eich cnydau:

 • Osgoi neu leihau'r defnydd o bryfladdwyr sbectrwm eang sy'n lladd ystod eang o blâu a rhywogaethau nad ydynt yn darged. Mae hwn yn gam allweddol oherwydd gall parhau i ddefnyddio'r pryfladdwyr parhaus hyn niweidio poblogaethau buddiol am gyfnod hir, ond mae poblogaethau plâu yn aml yn gyflymach i'w hadfer.
 • Defnyddiwch bryfleiddiad cemegol dim ond os yw'n hanfodol a dewiswch gynnyrch sydd â dyfalbarhad byrrach i fuddiolwyr neu gynnyrch bio-amddiffynwyr amgen os yw ar gael.
 • Mae gan sawl cwmni reolyddion biolegol offer ar-lein i'ch helpu i wirio niweidiolrwydd a dyfalbarhad plaladdwyr i fuddiolwyr.
 • Bydd chwistrelli sbot ar 'fannau problemus' o ran y pla yn cyfyngu ar eu heffeithiau nad ydynt yn darged.
 • Cymerwch ofal i osgoi drifft chwistrell i fannau nad ydynt yn cnydio fel gwrychoedd.

 

Mae'r daflen ffeithiau hon wedi'i chynllunio i roi rhai enghreifftiau cryno o'r opsiynau sydd ar gael ar gyfer cefnogi gelynion naturiol. Mae angen ystyried llawer o ffactorau cyn defnyddio'r dulliau hyn a dylid ceisio cyngor manwl os oes angen.

 

Dadlwythwch y daflen ffeithiau: Hyrwyddo Pryfed Buddiol  Related Pages


Webinar: IPDM Review of the Season - Ornamentals

An opportunity to review progress with an integrated approach to pest and disease management, hearing from the group on success and challenges.

21/01/2022 16:39:52

Promoting Beneficial Insects

This factsheet is designed to give some brief examples of available options for supporting natural enemies. Many factors need to be considered before using these methods and detailed advice should be sought if needed.

18/11/2021 14:57:28

Webinar: IPDM Ornamental Crops: April and early Spring pest management

Tyfu Cymru's Integrated Pest and Disease Management Network provides training on the recognition of pest, diseases and beneficial insects and will help growers to determine current pest and disease pressures and the need for their prevention and cont…

22/10/2021 14:35:16

Webinar: IPDM Ornamentals: Limiting the impact of difficult pests

In this Months IPDM Ornamental Session David Talbot (ADAS Consultant) focused on how to limit the impact of difficult pests. Paying particular attention to Caterpillars, Capsids and Leaf Hoppers. He was joined by Andrew Hewson (Independent ADAS Consu…

16/07/2021 14:45:59

Webinar: IPDM Network Thrips in Edible Crops

This session focused on Thrips in edible crops, with particular focus on Western Flower thrips (Frankliniella occidentalis) and the transient species of thrips like the Rose thrips (Thrips fuscipennis).

15/07/2021 16:04:23

Webinar: IPDM Network – Edible’s; Weevils in soft fruit crops

This month’s Edible session led by Chris Creed and Pete Seymour focused on Weevils in soft fruit crops, with particular focus on Vine weevil and Strawberry blossom weevil.

18/06/2021 16:40:44

Webinar: Limiting the impact of common Summer Pathogens

In the 4th session the Ornamental group lead by David Talbot we looked at limiting the impact of common Summer Pathogens and Vine Weevil.

18/06/2021 14:07:03

Webinar: IPDM Biological Controls - Edibles

The second session of the IPDM network focused on biological controls for the coming season

07/05/2021 16:06:08

Webinar: Smart utilisation of an Integrated Pest and Disease Management System

Tyfu Cymru is launching a IPDM Network in this first session David Talbot and Chris Creed explained how to get the best results with these types of crop protection products this growing season.

21/04/2021 14:56:09