Mae'r enwebeion ar gyfer Gwobr Hyfforddi Tyfu Cymru, rhan o wobrau Dysgwyr Tir Lantra 2021 wedi'u cyhoeddi. 

Rhestrwyd y busnesau garddwriaethol gorau yng Nghymru am ymrwymiad rhagorol i Ddatblygiad Proffesiynol Parhaus trwy ymgysylltu â phrosiect Tyfu Cymru fel a ganlyn:

  • Ali's Edibles
  • Boverton Nurseries Ltd
  • Claire Austin Hardy Plants
  • Derwen Garden Centre
  • Springfields Fresh Produce (Manobier) Ltd
  • Vale Pick Your Own (RJ & RJ Saunders)

 

Gall Tyfu Cymru ddarparu 100% o gymorth ariannol i fusnesau garddwriaeth cymwys yng Nghymru trwy ddarparu cefnogaeth 1: 1, mynediad at rwydweithiau, teithiau astudio, hyfforddiant grŵp a dulliau eraill o gynorthwyo datblygiad gwybodaeth, sgiliau a phrosesau diwydiannol.

Cyhoeddir enillydd ac ail orau'r wobr hon yn Seremoni Wobrwyo Lantra Cymru ddydd Iau 24ain Chwefror 2022.

 

Enwebai ar gyfer Gwobr Hyfforddi Tyfu Cymru 2021, rhan o wobrau Dysgwyr Tir Lantra Cymru:

Ali's Edibles | Llanmaes, Bro Morgannwg

 http://www.llanmaesonline.com/alis-edibles  

Mae Ali's Edibles yn ardd farchnad ym mhentref Llanmaes, Bro Morgannwg.  Yn ôl galw poblogaidd, maent yn cyflenwi llysiau lleol, bron yn organig, i bobl leol, gan gynaeafu ddwywaith yr wythnos a dosbarthu cynnyrch i gartrefi eu cwsmeriaid.

Trwy fanteisio ar 100% o gymorth ariannol ar gyfer hyfforddiant Tyfu Cymru, mae Ali's Edibles wedi profi ymrwymiad i ddatblygiad proffesiynol parhaus, sydd wedi sicrhau enwebiad iddynt ar gyfer Gwobr Hyfforddi Tyfu Cymru.

 

Boverton Nurseries Ltd | Llanilltud Fawr, Bro Morgannwg

 http://www.bovertonnurseries.co.uk/

Mae Boverton Nurseries Ltd yn fusnes teuluol sydd wedi hen ennill ei blwyf sy'n arbenigo mewn planhigion i'w plannu allan yn y Gwanwyn/Haf sy'n cael eu tyfu'n benodol i ofynion awdurdodau lleol.

Mae defnyddio'r dechnoleg ddiweddaraf i drawsblannu a llenwi'r holl botiau a hambyrddau planhigion i'w plannu allan yn golygu y gallant gynnig ystod eang o blanhigion o ansawdd, basgedi crog a thybiau am brisiau cystadleuol.

Mae eu buddsoddiad mewn pobl yn cael ei adlewyrchu yn eu henwebiad ar gyfer Gwobr Hyfforddi Tyfu Cymru, trwy eu hymgysylltiad a'u hymrwymiad i hyfforddiant garddwriaeth parhaus a datblygiad proffesiynol parhaus.

 

Claire Austin Hardy Plants | Y Drenewydd, Powys

 https://claireaustin-hardyplants.co.uk  

Mae Claire Austin Hardy Plants yn feithrinfa blanhigion arbenigol o ansawdd uchel sy'n rhoi cyfle i archebu planhigion trwy archeb bost neu ar-lein.  Dan arweiniad y perchnogion sef y gŵr a gwraig Claire a Ric sydd â thros 30 mlynedd o brofiad yn tyfu planhigion, fe'u cefnogir gan dîm bach, brwdfrydig a gwybodus o weithwyr llawnamser a thymhorol.  Yn ychwanegol at y detholiad lluosflwydd mawr y maen nhw'n ei werthu, maen nhw'n Ddeiliaid Casgliadau Cenedlaethol Casgliad Iris Barfog (statws llawn) a Chasgliad Peony Llysieuol Hybrid (statws dros dro).

Adlewyrchir yr ymrwymiad a ddangoswyd gan Claire Austin Hardy Plants i gymryd rhan yn y cyfleoedd ariannu 100% y mae Tyfu Cymru yn eu cynnig yn eu henwebiad ar gyfer Gwobr Hyfforddi Tyfu Cymru.  Rhoi hyfforddiant garddwriaeth parhaus a datblygiad proffesiynol parhaus i'w staff.

 

Derwen Garden Centre | Y Trallwng, Powys

 https://www.derwengardencentre.co.uk

Mae enwebiad Derwen Garden Centre ar gyfer Gwobr Hyfforddi Tyfu Cymru yn glod i'w hymrwymiad parhaus i'w hymgysylltiad â'r gefnogaeth y mae Tyfu Cymru yn ei chynnig, trwy hyfforddiant, cyngor a mathau eraill o ddatblygiad proffesiynol parhaus.

Mae Derwen Garden Centre yn un o'r canolfannau garddio annibynnol gorau yn y wlad ac mae'n eiddo i'r teulu Joseph.  Gallant gyflenwi ystod amrywiol o blanhigion (trwy eu Meithrinfeydd Dingle eu hunain) ac yn falch iawn o hyrwyddo’r cyngor rhagorol sydd gan eu staff gwybodus.

 

Springfields Fresh Produce (Manorbier) Ltd | Dinbych-y-pysgod, Sir Benfro

Mae Springfields yn cael ei redeg gan Nick a Pat Bean sydd wedi bod yn tyfu mefus, cennin Pedr ac asbaragws yn Sir Benfro ers blynyddoedd lawer.  Maent yn gwerthu eu cynnyrch i gwsmeriaid yn eu siop fferm yn Manorbier.  O fis Awst ymlaen, mae bylbiau cennin Pedr Springfields ar werth: gan roi dewis eang i'w cwsmeriaid o nifer o amrywiaethau.

Mae Nick a Pat Bean wedi gallu defnyddio'r gefnogaeth ariannol o 100% a gynigir gan Tyfu Cymru mewn sawl ffordd er mwyn gwella eu datblygiad proffesiynol parhaus ac esblygu eu mentrau yn unol â hynny, sydd wedi sicrhau enwebiad iddynt am Wobr Hyfforddi Tyfu Cymru.

 

Vale Pick your Own | Bovilston, Bro Morgannwg

 https://www.valepickyourown.co.uk/

Mae Vale Pick your Own yn cael ei redeg gan Rob a Rachel Saunders ym Mro Morgannwg.  Yn dilyn gaeaf gwlyb yn 2019 ynghyd ag enillion gwael ar eu menter gwartheg bîff, fe wnaeth y cwpl arallgyfeirio i dyfu ffrwythau meddal a phwmpen. Gyda chymorth Tyfu Cymru, roedd tyfu ar eu fferm yn llwyddiant ac mae'r fferm wedi dod yn atyniad gwych ar gyfer diwrnodau allan i'r teulu.

Mae eu hymrwymiad i ddatblygiad proffesiynol parhaus trwy'r cyfleoedd a ddarperir gan Tyfu Cymru wedi arwain at enwebiad ar gyfer Gwobr Hyfforddi Tyfu Cymru.

Hoffem longyfarch pob un o'r enwebeion ar gyfer Gwobr Hyfforddi Tyfu Cymru.