Mae Cynllun Garddwriaeth Fasnachol 2020 yn disgrifio sut y gall tyfwyr masnachol yng Nghymru, drwy adeiladu ar ryngweithio cadarnhaol â phobl a'r amgylchedd, chwarae rhan bwysig wrth gyflawni blaenoriaethau Llywodraeth Cymru ar gyfer datblygu cynaliadwy.

Mewn ymateb i hyn, mae Tyfu Cymru wedi dod â chlwstwr o fusnesau allweddol o'r sector at ei gilydd. Dyma ddarparu fforwm i drafod heriau a chyfleoedd sy'n wynebu'r diwydiant garddwriaeth yng Nghymru; er mwyn nodi'r hyn a allai gael ei wneud ar y cyd a chyda chefnogaeth Llywodraeth Cymru ar gyfer bwyd a ffermio cynaliadwy.

Mae'r materion cyffredin yn cynnwys mewnforio ac allforio, llafur a sgiliau, tyfu heb fawn, a phlastig untro, cael cyfleoedd i fesur a chyfleu sut mae'r diwydiant yn cyfrannu at economi ac amgylchedd Cymru.

Mae cipio gwir werth y diwydiant yng Nghymru yn thema sy'n codi'n gyson ac yn faes lle mae consensws i weithredu. Mae gwneud hyn yn dod â manteision deuol:

Drwy ddangos sut mae'r diwydiant yn cyfrannu at nodau strategol Llywodraeth Cymru ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol, ffermio cynaliadwy ac economi carbon isel; a

Thrwy ymateb i'r galw sylweddol a chynyddol gan ddefnyddwyr erbyn hyn am gynnyrch cynaliadwy gan dyfwyr cyfrifol.

Mae hyn wedi rhoi cyfle i greu fframwaith ymarferol y gall busnesau garddwriaeth yng Nghymru ei ddefnyddio i gynllunio, gweithredu ar waith a meincnodi eu cynnydd tuag at amcanion cynaliadwyedd. Mae datblygu hyn wrth gymryd rhan gyda thyfwyr masnachol yn helpu i sicrhau bod y fframwaith cynaliadwyedd yn ymarferol, yn gadarn ac yn addas i'r diben.

Rhan hanfodol o'r gwaith hwn hyd yma oedd cytuno ar set o flaenoriaethau cynaliadwyedd a rennir ac yna i bob busnes ddatblygu eu cynlluniau gweithredu cynaliadwyedd eu hunain.

Mae hyn yn cynnig llwybr ymlaen yn benodol ar gyfer tyfwyr masnachol yng Nghymru i symud ymlaen tuag at y blaenoriaethau cyffredin hyn, wrth gefnogi'r sector ar y cyd i ddangos sut maen nhw'n mynd ati i bwyso a mesur cytbwys tuag at gynaliadwyedd.

Am ragor o wybodaeth, dilynwch y ddolen Fframwaith Cynaliadwyedd isod

 

I fynegi diddordeb mewn ymuno â'r grŵp, dilynwch y ddolen 'Sut i Ymuno' ar frig y dudalen. Cynaliadwyedd