Comisiynwyd astudiaeth newydd, o’r enw “Mapio’r ddarpariaeth gyfredol o hyfforddiant garddwriaeth (a gofynion cyfredol y sector)” gan LANTRA Cymru mewn partneriaeth â Chynghrair y Gweithwyr Tir, Prifysgol Caerdydd a Cae Tan CSA ac fel rhan o Lif Gwaith 6 y prosiect Mannau Gwyrdd Gwydn.

Mae Mannau Gwyrdd Gwydn yn brosiect partneriaeth gwerth £1.27m dan arweiniad Ffermydd a Gerddi Cymdeithasol er mwyn treialu systemau bwyd amgen, sydd wedi’u hail-leoli, gan ddefnyddio mannau gwyrdd fel yr ysgogiad dros newid ledled Cymru hyd at fis Mehefin 2023.

Mae’r prosiect hwn wedi derbyn cyllid drwy Gymunedau Gwledig – Rhaglen Datblygu Gwledig 2014-2020 (Llywodraeth Cymru), a ariennir gan Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig a Llywodraeth Cymru.

Fel rhan o Lif Gwaith 6, mae Sefydliad Ymchwil Lleoedd Cynaliadwy Prifysgol Caerdydd yn mynd i’r afael â chanfyddiadau negyddol o yrfaoedd ym maes ffermio garddwriaeth drwy ymgysylltiadau creadigol â phobl ifanc.

 

Mae’r adroddiad hwn yn crynhoi’r canfyddiadau o ymchwil ansoddol a gynhaliwyd yn haf 2022 i sgiliau a hyfforddiant mewn garddwriaeth fwytadwy yng Nghymru.

Diben yr ymchwil yw nodi’r hyfforddiant cyfredol mewn garddwriaeth fwytadwy yng Nghymru (ffurfiol ac anffurfiol) a sut mae’r ddarpariaeth hon yn cyd-fynd ag anghenion sgiliau cyfredol yn y sector, gyda’r bwriad o nodi bylchau yn y ddarpariaeth a blaenoriaethau’r dyfodol.

Daeth yr adroddiad o hyd i sawl tueddiad, gan gynnwys diddordeb cynyddol mewn tyfu’n fasnachol a mwy o alw am fwyd lleol. Edrychodd ar effaith prinder llafur a’r diddordeb cynyddol mewn technegau organig ac adfywiol. Nodwyd tueddiadau eraill hefyd, megis pobl sy’n dod i mewn i’r sector gyda chymwysterau lefel uchel ond ddim yn benodol i arddwriaeth.

Datgelodd data ansoddol bwysigrwydd canfyddedig anghenion hyfforddiant fel y dangosir yn y tabl isod:

Cafodd blaenoriaethau’r dyfodol eu gosod gyda phryder allweddol; i gynyddu maint y sector. Rhan hanfodol i gynorthwyo hyn fyddai gwella mynediad i dir.

Gallai gwell marchnata a hyrwyddo’r sector a’i gymwysterau cyfatebol ychwanegu gwerth at ganfyddiadau. Canfu’r adroddiad hefyd fod angen mwy o ddarpariaeth o brentisiaethau a hyfforddiannau sy’n seiliedig ar arddwriaeth.

Am fwy o wybodaeth am yr adroddiad, cysylltwch â Lorraine.powell@lantra.co.uk