Yr wythnos hon rydym yn dathlu popeth sy’n gysylltiedig â Blodau o Brydain, o flodau wedi’u torri, planhigion a dail i’r tyfwyr a’r gwerthwyr blodau annibynnol sy’n gweithio gyda hwy. Mae #WythnosBlodauPrydain (#BritishFlowersWeek) yn ei 7fed flwyddyn erbyn hyn, ar ôl cael ei sefydlu gan Farchnad New Covent Garden i hyrwyddo’r diwydiant.

Y llynedd, gwelodd miliynau o bobl yr hashnod #WythnosBlodauPrydain (#BritishFlowersWeek) ar y cyfryngau cymdeithasol, gan gyrraedd 12.7 miliwn o bobl ar Twitter a 2.4 miliwn ar Instagram.  Cafwyd tua 6,500 o bostiadau gan 3,400 o wahanol bobl gan ddefnyddio’r hashnod.  Rhoddwyd sylw yn y wasg hefyd i Wythnos Blodau Prydain yn y cyfryngau rhanbarthol, y diwydiant ac yn genedlaethol.

‘Fe wnaethom greu Wythnos Blodau Prydain i ddangos cefnogaeth i werthwyr a thyfwyr blodau annibynnol i godi ymwybyddiaeth o’r blodau o safon wych sydd ar gael ym Mhrydain ac i ysbrydoli pobl i brynu mwy o flodau lleol,’ meddai Alastair Owen, pennaeth cyfathrebu a marchnata ym marchnad New Covent Garden.

I nodi #WythnosBlodauPRydain 2019, y Co-op yw’r ail archfarchnad i lofnodi addewid Planhigion a Blodau NFU, gan ymuno ag Aldi i sicrhau triniaeth deg i bob cyflenwr, yn unol â Chod Ymarfer Cyflenwi Bwyd i dyfwyr prydain.

Dywedodd Llywydd yr NFU, Minette Batters: “Rydym yn falch iawn bod Co-op wedi llofnodi’r addewid sy’n cefnogi a diogelu tyfwyr ym Mhrydain ac yn cydnabod eu hymdrechion i gynhyrchu cynnyrch o safon uchel.

 

Ond sut mae’r diwydiant yn perfformio?

Y llynedd fe wnaethom rannu gwybodaeth am y diwydiant blodau wedi’u torri ym Mhrydain: Grown not Flown, a oedd yn canolbwyntio ar y negeseuon allweddol o adroddiad yr NFU ‘Cefnogai Blodau o Brydain’, a lansiwyd yn 2016, ac ar yr ymgyrch #GrownNotFlown.  Flwyddyn yn ddiweddarach, rydym yn edrych eto ar y farchnad a beth mae’n ei olygu i dyfwyr yng Nghymru.

Roedd adroddiad Amaethyddiaeth yn y Deyrnas Unedig 2018 yn datgan bod gan y farchnad blodau wedi’u torri yn y DU werth cynhyrchiant o £121 miliwn yn 2018, o gymharu â chyfanswm gwerth o £860 miliwn (mae’r cyfanswm yn cael ei gyfrifo fel: cynhyrchiant blodau y DU yn ogystal â mewnforion blodau wedi’u tyfu minws allforion blodau sydd wedi’u torri).  Canfu hefyd yn 2018 bod 14% o’r blodau a werthwyd yn y DU yn rhai a dyfwyd yn y DU (yn seiliedig ar werth)

I’r gwrthwyneb, roedd adroddiad ‘Backing British Blooms’4 yr NFU, a oedd yn amcangyfrif mai gwerth cynhyrchu blodau wedi’u torri yn y DU yn 2015 oedd £82 miliwn, sydd gyfystyr â 12% o’r blodau a werthwyd yn y DU.  Mae hyn yn dangos cynnydd yn y nifer y blodau wedi’u torri o Brydain a werthwyd yn y DU, a allai fod wedi digwydd o ganlyniad i fwy o ymwybyddiaeth ymhlith defnyddwyr ynglŷn ag effeithiau amgylcheddol blodau wedi’u mewnforio - amcangyfrifir bod tusw arferol ar Ddiwrnod San Ffolant yn teithio 4365 o filltiroedd ac mae ôl-troed carbon blodau wedi’u mewnforio tua deg gwaith yn fwy na blodau sydd wedi’u torri o’r DU.  Yn yr un modd â bwyd, mae pobl yn galw fwyfwy am gynnyrch sydd wedi’i gynhyrchu’n fwy lleol.

 

Ciplun o’r farchnad

 • Roedd gwerth cynhyrchiant blodau wedi’u torri yn y DU yn 2018 yn £121 miliwn o gymharu â chyfanswm gwerth o £860 miliwn.

 • Yn 2018 roedd 14% o’r blodau a werthwyd yn y DU wedi’u tyfu yn y DU (yn seiliedig ar werth).

 • I’r gwrthwyneb roedd adroddiad yr NFU yn 2016, Backing British Blooms, yn amcangyfrif mai gwerth cynhyrchiant blodau wedi’u torri yn y DU yn 2015 oedd £82 miliwn, sydd gyfystyr â 12% o’r blodau a werthwyd yn y DU.

 • Yn 2017, gwerth y mewnforion blodau wedi’u torri oedd £745 miliwn  a chynhyrchiant y DU oedd £130 miliwn.  Yn 2016, roedd y mewnforion yn werth £748 miliwn a chynhyrchiant y DU yn £93 miliwn.

 • Mae tua 90 y cant o flodau wedi’u torri yn cael eu mewnforio.

 • Mae gwaith ymchwil wedi dangos bod ôl-troed carbon blodau sydd wedi’u mewnforio tua deg gwaith yn fwy na blodau sydd wedi’u torri a dyfwyd yn y DU.  Mae gwerthwyr blodau yn derbyn y mwyafrif o’u refeniw drwy werthu blodau sydd wedi’u torri ac wedi’u trefnu.  Disgwylir i’r elfen hon gynhyrchu 55.1% o refeniw yn 2018-19.
  Mae hyn yn cynrychioli gwariant cyfartalog o £36 y person y flwyddyn  (£28 ar flodau ac £8 ar blanhigion).
  Yn y DU rydym yn gwario £9 ar flodau wedi’u torri am bob £1 yr ydym yn ei gwario ar blanhigion dan do5.
  Felly beth mae hyn yn ei olygu i dyfwyr blodau/planhigion yn yng Nghymru.  Mae’r negeseuon allweddol yr un fath...

 • Ystyriwch eich negeseuon marchnata – a oes gennych neges gref “Tyfwyd yng Nghymru”?
  Os gellir defnyddio eich blodau/planhigion fel cynhwysion mewn cynnyrch bwyd neu ddiod, chwiliwch am gynhyrchwyr lleol a all ddefnyddio eich planhigion/blodau i wneud datganiad cryfach fyth am gynnyrch lleol.

 

So, what does this mean for Welsh flower/plant growers? The key messages remain…

 • Ystyriwch grynhoi eich adnoddau - allech chi weithio gyda thyfwyr eraill yng Nghymru i gynnig dewis ehangach o flodau neu blanhigion sydd wedi’u tyfu’n lleol i ddarpar gwsmeriaid?
  Neu, allech chi rannu logisteg neu gostau mewnbynnu er mwyn helpu i wella’r elw?
 • Defnyddiwch y cyfryngau cymdeithasol fel ffenestr siop, i hyrwyddo ac addysgu cwsmeriaid ynglŷn ag ansawdd blodau sydd wedi’u tyfu yng Nghymru o gymharu â blodau sydd wedi’u mewnforio.  Mae llwyfannau megis Instagram yn wych hefyd er mwyn arddangos yr hyn y gellir ei gyflawni gyda’ch blodau, er enghraifft trefniadau ac yn y blaen.....Gall Facebook a Twitter fod yn wych hefyd ar gyfer rhannu eich stori, neu i arddangos unrhyw gymwysterau amgylcheddol a allai fod gennych.
 • Cadwch lygad ar ddatblygiadau newydd o ran lliwiau, amrywiaethau a dulliau tyfu er mwyn sicrhau y gallwch gynllunio ar gyfer y dyfodol, a bod ar flaen y gad.

 • Make use of social media as a shop window, to promote and educate customers about the quality of Welsh grown flowers in comparison to imported flowers. Platforms such as Instagram are also great for showcasing what can be achieved with your flowers, such as arrangements etc... Facebook and Twitter can also be great to share your story, or to showcase any environmental credentials you may have.

 

Cadwch lygad ar ddatblygiadau newydd o ran lliwiau, amrywiaethau a dulliau tyfu er mwyn sicrhau y gallwch gynllunio ar gyfer y dyfodol, a bod ar flaen y gad. Mae TyfuCymru yn falch iawn eu bod wedi gallu cefnogi aelodau Flowers from the Farm o Gymru gyda hyfforddiant a chefnogaeth wedi’i ariannu. Os ydych yn awyddus i weithio gyda thyfwyr blodau neu blanhigion eraill, anfonwch e-bost at tyfucymru@lantra.co.uk