Symbylu twf yn sector garddwriaeth fasnachol Cymru, trwy hyfforddiant a datblygiad
Rydym yn gweithio gyda’n partneriaid i baratoi tyfwyr a chynhyrchwyr ledled Cymru i addasu ar gyfer y dyfodol a gosod eu hunain mewn sefyllfa i elwa ar gyfleoedd datblygiad a thwf.

Cymorth cymysg, wedi ei deilwra ar eich cyfer chi

Mae ein cynnig yn cynnwys cymysgedd o arweiniad strategol, datblygu sgiliau, hyfforddiant a chymorth wedi eu teilwra ar gyfer gofynion y diwydiant, wedi ei gael o dystiolaeth a gafwyd gan sganio gorwel arbenigol a dadansoddiad o anghenion busnesau.

Yn benodol, rydym yn darparu:

Gwneud ein rhan 

Rydym hefyd yn bwriadu cynorthwyo tyfwyr garddwriaeth i wneud eu rhan yn nhargedau uchelgeisiol Llywodraeth Cymru ar gyfer twf, a gynhwysir yng Nghynllun Gweithredu Bwyd a Diod Cymru.

Mae garddwriaeth yn sector twf allweddol ar gyfer Llywodraeth Cymru ac yn hanfodol ar gyfer cyflenwi nodau Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol, oherwydd y rôl y gall ei chwarae o ran cynaliadwyedd amgylcheddol, iechyd cyhoeddus ac adfywiad economaidd cefn gwlad Cymru.

Drwy gefnogi datblygiad arloesol a chynaliadwy’r diwydiant garddwriaeth yng Nghymru a gweithio’n agos gyda’n rhanddeiliaid, ein nod yw cynorthwyo Llywodraeth Cymru i wireddu ei hamcanion uchelgeisiol ar gyfer datblygiad twf a chefn gwlad.