Rhagor o wybodaeth

Isod mae atebion i’r cwestiynau caiff eu gofyn i ni fwyaf aml am ein prosiect.

1. Beth yw’r prosiect?

Bydd TyfuCymru yn adeiladu capasiti a gallu’r diwydiant garddwriaeth yng Nghymru. Gan weithio gyda phartneriaid cadwyni cyflenwi, bydd yn paratoi tyfwyr a chwmnïau y mae cynhyrchwyr yn berchen arnynt ledled Cymru i addasu i’r newidiadau amgylcheddol hyn a’u rhoi mewn sefyllfa i elwa ar gyfleoedd yn y farchnad ar gyfer datblygiad a thwf busnes. Bydd y prosiect hwn yn cynorthwyo Llywodraeth Cymru i wireddu ei hamcanion uchelgeisiol ar gyfer twf ac adfywiad gwledig drwy ddatblygiad arloesol a chynaliadwy'r diwydiant garddwriaeth yng Nghymru.

2. Beth mae’n ei gynnwys?

Prosiect ar draws Cymru i gynorthwyo busnesau tyfu garddwriaeth fasnachol, gan gynnwys cynnyrch bwytadwy, anfwytadwy ac organig.

3. Pwy sy’n ei ariannu?

Caiff TyfuCymru ei ariannu drwy gynllun Datblygu Cadwyni Cyflenwi a Chydweithio Llywodraeth Cymru.

4. Pwy sy’n gymwys i dderbyn cymorth? 

Mae TyfuCymru’n cynorthwyo busnesau tyfwyr garddwriaeth yng Nghymru, gan gynnwys cynnyrch bwytadwy, anfwytadwy neu addurnol. Mae’r prosiect yn cynorthwyo busnesau garddwriaeth cofrestredig o bob maint, graddfa fechan i raddfa fawr, organig, anorganig neu sy’n tyfu yn ôl egwyddorion organig. At ddibenion TyfuCymru, rydym wedi diffinio busnes garddwriaeth fasnachol fel un sy’n gofrestredig fel masnachwr unigol, partneriaeth neu gwmni cyfyngedig, sy’n weithredol ac yn cynhyrchu trosiant ac yn gallu darparu tystiolaeth o hyn.
Er nad oes trosiant penodol neu feini prawf arwynebedd tir, er dibenion cymhwysedd, rhaid i fusnesau arddangos eu bod yn ceisio ymgysylltu â’r prosiect, cael eu cynnwys mewn mesur llwyddiant a darparu gwybodaeth berthnasol i TyfuCymru trwy gydol y prosiect er dibenion adrodd.  

Gan fod y prosiect hwn yn canolbwyntio ar gynorthwyo tyfwyr garddwriaeth fasnachol, nid ydym yn gallu darparu cefnogaeth uniongyrchol, ond rydym yn anelu at weithio ac ymgysylltu â’r canlynol:

 • Tyfwyr cymunedol (er eu bod efallai wedi eu cofrestru fel busnes) neu fentrau amaeth wedi eu cefnogi gan gymuned gan eu bod yn cael eu cefnogi gan brosiect TyfuFyny.
 • Ni ellir cefnogi busnesau dros y ffin yn Lloegr oni bai bod ganddyn nhw fusnes garddwriaeth cofrestredig a’u bod yn tyfu yng Nghymru ar gyfer y busnes hwnnw. Os ydych wedi eich cofrestru yn Lloegr, efallai y gwnawn ni ofyn am eich rhif dal yng Nghymru fel prawf eich bod yn gweithredu fel busnes.
 • Manwerthwyr garddwriaeth neu ganolfannau garddio nad ydyn nhw’n tyfu eu hunain
 • Gweithgynhyrchu ar gyfer garddwriaeth - gan gynnwys teclynnau, offer a pheirianwaith/eitemau ategol
 • Cytundebwyr garddwriaeth fel garddwyr hunangyflogedig
 • Gerddi ac atyniadau ymwelwyr (gerddi ymwelwyr) – nad ydynt yn tyfu yn fasnachol
   
5. Rwy’n cynnal busnes garddwriaeth fasnachol, sut alla i ymrwymo?

Cysylltwch gan ddefnyddio’r ffurflen cysylltwch â ni, a chofiwch arwyddo i’n cylchlythyr ar gyfer diweddariadau cyson.

6. Pa gymorth ydych chi’n ei gynnig?

Bydd Cyflwyno TyfuCymru yn canolbwyntio ar y ffrwdweithiau canlynol

 • Hyfforddiant arloesol a datblygu sgiliau a gyllidir ar sail Asesiad Sgiliau Hyfforddi
 • Cymorth cadwyn gyflenwi a chlwstwr
 • Un ganolfan wybodaeth yn cynnig llais i’r diwydiant.
7. Alla i gael arian ar gyfer fy musnes garddwriaeth?

Gallwch chi wneud cais i TyfuCymru am gymorth dan y ffrwdweithiau uchod (Cwestiwn 6). Rhaid i chi fod yn tyfu’n fasnachol dan y meini prawf cymhwyster yng nghwestiwn 4. Os oes gennych unrhyw gwestiynau’n ymwneud â chymhwyster, cysylltwch â ni ar tyfucymru@lantra.co.uk

8. Sut ydw i’n cael rhagor o wybodaeth am TyfuCymru?

Gallwch gael rhagor o wybodaeth ar ein tudalen facebook  TyfuCymru a Twitter @Tyfucymru neu gofrestru ar gyfer ein diweddariadau ar y wefan hon. Fel arall, cysylltwch ag Alice Coleman ar tyfucymru@lantra.co.uk07557 379669. 

9. Rwy’n tyfu ar fy nghyfer fy hunan ac yn cefnogi tyfu cymunedol. All TyfuCymru fy helpu?

Gallwch gael mynediad i gymorth drwy Tyfy Fyny. Mae dal modd i ni roi’r wybodaeth ddiweddaraf i chi gyda’n prosiect TyfuCymru trwy ein cyfryngau cymdeithasol a thrwy gofrestru am y wybodaeth ddiweddaraf.

10. Pa gymorth arall sydd ar gael ar gyfer fy musnes garddwriaeth?

Mae prosiectau eraill a allai gefnogi, fel Prosiect Helix, Busnes Cymru, Cyflymu Busnes Cymru, Cywain a Chyswllt Ffermio. Rhagor o fanylion: Un ganolfan

Os nad ydych yn gallu dod o hyd i ateb i’ch cwestiwn, cysylltwch drwy e-bostio: 

tyfucymru@lantra.co.uk