Soilless Growing

Daeth tyfwyr yng Nghymru ynghyd i ddarganfod sut gall un o’r arloesiadau diweddaraf ym maes garddwriaeth helpu eu busnesau a’r amgylchedd.

Cynhaliwyd y ddau ddigwyddiad gan Tyfu Cymru; meddai Kevin Thomas, Cyfarwyddwr Prosiect Tyfu Cymru: 

Mae tyfu heb bridd yn ddull arloesol, blaengar o dyfu, sydd nid yn unig yn cynnig buddion economaidd i dyfwyr ond buddion i’r amgylchedd hefyd. Mae gan y dulliau newydd hyn o dyfu botensial cyffrous i dyfwyr Cymru a dangoswyd eu bod yn hybu twf gwreiddiau ac yn amsugno mwy o faetholion.  Rydym wedi dod ag arbenigwyr a thyfwyr ynghyd i helpu rhoi’r theori ar waith”.


Dywedodd Dr Barry Mulholland, Cyfarwyddwr, ADAS Horticulture,

Defnyddir hydroponeg yn helaeth ar gyfer cnydau gwerth uchel, bwytadwy ac anfwytadwy, gan ei fod yn system dyfu effeithlon a hynod gynhyrchiol.  Caiff cnydau eu tyfu o dan orchudd amddiffynnol fel bod ardal y gwreiddyn a’r aer yn gallu cael eu rheoli’n fanwl gywir ac mae llai o gynnyrch gwerthadwy’n cael ei wastraffu o gymharu â chnydau a dyfir mewn cae.  Hefyd, mae’n gyffredin defnyddio “systemau caeedig” fel na chaiff dŵr a maetholion eu rhyddhau i’r amgylchedd”.

Siaradodd y tyfwr o Fôn, James Hooton, o Hooton’s Homegrown, am ei brofiad o dyfu heb bridd.  Dywedodd,

Mae tyfu heb bridd wedi cynnig llawer o fanteision i’n busnes, gan gynnwys cynnyrch uwch, mwy o arbedion effeithlonrwydd oherwydd hwylustod a chyflymder y casglu, a defnyddio dŵr yn fwy cynaliadwy (ac yn rhatach).  Roedd modd sefydlu’r system yn gyflym ac, ar ôl y buddsoddiad a’r gwaith adeiladu cychwynnol, gellir defnyddio’r system dro ar ôl tro.”

Aeth Kevin Thomas yn ei flaen i ddweud

Mae clywed am brofiad ymarferol tyfwr a sut mae James wedi gweld buddion yn ei fusnes wedi bod yn wych.  Rydym yn awyddus iawn i amlygu’r manteision gallai tyfu heb bridd eu cynnig i dyfwyr eraill yng Nghymru fel rhan o nod Tyfu Cymru i helpu tyfwyr masnachol wneud y mwyaf o gyfleoedd yn y farchnad a thyfu’r sector yng Nghymru”.   

Yn dilyn y digwyddiadau, rydym yn falch o lansio ein Pecynnau Cymorth Tyfu Di-dâl am ddim fel rhan o'n hymrwymiad i gyfnewid gwybodaeth.

Mae pedwar pecyn cymorth gwybodaeth wedi cael eu cynhyrchu i roi adnoddau a chanllawiau i chi ar ymgorffori tyfu'n ddi-brin i'ch busnes. Mae'r pecynnau cymorth hyn yn cynnwys salad, perlysiau, tyfu mefus ac addurniadau.

I ofyn am eich copi, anfonwch e-bost at tyfucymru@lantra.co.uk