Accounts on laptop

Sut y gallwch wella’ch arferion cyllid a chyfrifo, heddiw!

Gyda dechrau’r flwyddyn dreth newydd yn cyrraedd y mis hwn, pa amser gwell i werthuso a gwneud gwelliannau o ran y ffordd rydych yn rheoli eich arferion cyllid a chyfrifo?

I fusnesau bach, gall rheoli eich gwybodaeth ariannol fod yn her ac rydym yn deall fod amser yn werthfawr, felly rydym yn cyflwyno ychydig o awgrymiadau defnyddiol i chi ar sut y gallwch wella’ch arferion cyllid a chyfrifo, gan ddechrau heddiw!

Cyllid yw asgwrn cefn unrhyw fusnes, felly mae dilyn yr awgrymiadau cyfrifyddu hyn yn hanfodol i lwyddiant busnes...

Beth yw’r pwysigrwydd?
 

Gyda'r amodau economaidd ansicr hyn rydym i gyd yn eu hwynebu, mae pwysau cynyddol ar fusnesau i wneud y penderfyniadau cywir y tro cyntaf ac, oherwydd hynny, mae ar fusnesau angen systemau rheolaeth ariannol sy'n rhoi gwybodaeth gywir ac amserol sy'n addas i’r pwrpas

Mae ar unrhyw fusnes angen gwneud yn siŵr ei fod yn cofnodi'r wybodaeth gyfrifyddu gywir, boed hynny am resymau statudol a/neu resymau treth, neu ar gyfer gwella rheolaeth ariannol a gwneud penderfyniadau yn seiliedig ar well gwybodaeth.

Ac er nad oes gofyniad cyfreithiol i baratoi cyfrifon rheoli, mae hi bron yn amhosibl dod o hyd i fusnes llwyddiannus nad yw’n creu cyfrifon rheoli rheolaidd.

Bydd proses cyfrifyddu rheoli effeithiol yn helpu busnesau i wneud y
canlynol:

  • Cymharu ffigurau gwirioneddol â rhagolygon
  • Rheoli adnoddau yn well
  • Canfod tueddiadau
  • Monitro proffidioldeb
  • Gwerthuso effaith ariannol strategaethau a chynlluniau

Mae cofnodi gwybodaeth gyfrifyddu gywir yn helpu cwmnïau i ysgogi twf drwy wella rheolaeth ariannol a darparu adnoddau ar gyfer gwneud penderfyniadau yn seiliedig ar well gwybodaeth. Y Cyfarwyddwr Cyllid fyddai’n gyfrifol am wneud hyn mewn sefydliadau mawr, ond ychydig iawn o gwmnïau bach sydd ag arbenigedd ariannol ar lefel uwch yn eu timau rheoli. Wrth i fusnesau bach dyfu, mae rheolwyr sy'n berchnogion yn aml yn sylwi eu bod yn gorfod troi eu llaw at holl elfennau’r busnes i gyflawni’r holl swyddogaethau gweithredol dydd i ddydd, ond bod ganddynt lai o amser i feddwl am ddyfodol tymor hirach y busnes.

Ein hawgrymiadau ar gyfer gwella eich
proses..

Mae system gyfrifyddu gadarn yn agwedd hanfodol ar redeg unrhyw
fusnes. Ni waeth pa mor fach yw eich busnes, dylai’r cyfrifon gael eu
diweddaru, dylent fod yn gywir a dylent fod ar gael yn rhwydd gan eu bod
yn rhoi gwybodaeth hollbwysig am sefyllfa ariannol eich busnes. Fodd
bynnag, mae llawer o fusnesau bach yn aml yn ceisio ymdopi â’r heriau
gweithredol dydd i ddydd pan fyddant yn codi.

Ond dylai busnesau bach wneud amser i strwythuro gweithdrefnau a chategorïau cyfrifyddu sy’n golygu eu bod yn gallu dadansoddi cyfrifon, sylwi ar dueddiadau a chynllunio'r busnes yn rhwydd, yn ogystal â chydymffurfio â threthi syml. Bydd manteision gwneud amser i greu isadeiledd cyfrifyddu mwy cadarn yn dod â mwy fyth o fanteision, gan ganiatáu datblygiad a thwf rhwydd.

Lawrlwythwch yr erthygl llawn i weld rai o’n hawgrymiadau ar sut y gallwch ddechrau gwella eich systemau, heddiw...

Cipolwg ar y Diwydiant - Awgrymiadau cyfrifo