Martin Griffiths, Hook Farm

Sut mae buddsoddi ac arallgyfeirio wedi arwain at ehangu a llwyddiant parhaol i fusnes yng Nghymru. 

Fferm teuluol...

Mae Hook Farm yn Sir Benfro wedi gwneud y gorau o bob cyfle i arallgyfeirio, ehangu a thyfu yn ystod y blynyddoedd diwethaf, gyda’r gobaith o sicrhau bod y busnes amaethyddol yn arwain y ffordd yn y farchnad tyfu llysiau yng Nghymru. Gan ddefnyddio Puffin Produce, cwmni cynnyrch ffres Cymreig, fel sylfaen ar gyfer eu datblygiad, mae Martin Griffiths wedi arbrofi, datblygu a chreu busnes tyfu llysiau llwyddiannus sy’n cyflenwi llysiau o ansawdd i ddefnyddwyr Cymreig ffyddlon. 

Ymunodd Martin gyda’i dad a'i frawd ar fferm odro’r  teulu gan ddechrau tyfu llysiau ochr yn ochr â'r busnes llaeth, cyn cymryd y fferm drosodd ar ei liwt ei hun. Heddiw, mae Hook 
Farm yn fusnes tyfu llysiau, sy'n tyfu amrywiaeth o lysiau brassica,gan gynnwys blodfresych a bresych Savoy, ar gyfer y farchnad Gymreig. 

Arallgyfeirio...  

Dros y blynyddoedd, mae Hook Farm wedi arallgyfeirio i fod yn fusnes sy’n tyfu llysiau trwy gydol y flwyddyn, gan ehangu'r mathau o lysiau a dyfir er mwyn gallu cylchdroi cnydau a sicrhau effeithlonrwydd, yn ogystal â’i wneud yn fusnes mor broffidiol â phosibl.  

 

“Pan ddechreuom ni, roeddem yn tyfu llawer o flodfresych y gaeaf, ond gall llawer fynd o chwith gyda’r cnwd hwn, oherwydd rhew a phrisiau anwadal. Mae gweithio gyda Puffin wedi sicrhau pris mwy cyson, sydd wedi bod o fantais fawr iawn i ni. Er mwyn cryfhau ein sylfaen rydym wedi ehangu nifer yr erwau o fresych Savoy, a gyda chymorth Puffin rydym wedi llwyddo i werthu i bedair o’r archfarchnadoedd yng Nghymru. Rydym bellach yn eu cyflenwi 12 mis y flwyddyn a dyma graidd ein busnes”.

Ond nid dyma ddiwedd ar yr arallgyfeirio, gan fod Martin a'i dîm, ochr yn ochr â  Puffin, yn parhau i dreialu cnydau newydd, fel Brocoli, Bresych Pigfain a Bresych Coch. 

 

Cnydau ategol... 

 

Yn ogystal ag arbrofi gyda chynnyrch newydd, bellach mae tatws hefyd yn rhan o gylchdro cnydau Hook Farm, gyda thatws cynnar cyntaf yn cael eu tyfu fis Mai er mwyn helpu gyda llif arian y busnes a chynnal y lefelau staffio. Ar ôl cynaeafu’r tatws, caiff y tir ei ail-blannu â llysiau brassica, gan felly gynnyddu effeithlonrwydd y busnes

"Mae cylchdroi cnydau a rhannu’r llwyth gwaith i gyd o fantais; mae cael nifer o heyrn yn y tân yn well nac un prif ffynhonnell"

Yn ogystal â'r busnes tyfu llysiau, mae Martin hefyd yn tyfu ei blanhigion ei hun er mwyn gwarantu ansawdd yr hadlysiau mae’n eu defnyddio ar gyfer ei gnydau llysiau. 

“Rydym yn eithaf unigryw a dweud y gwir, mae'n debyg mai ni yw’r unig dyfwyr Cymreig sy’n tyfu eu planhigion eu hunain. Mae magu planhigion yn fusnes ar wahân mewn gwirionedd, mae'n eithaf arbenigol. Rydych yn magu ac yn gofalu am eich stoc eich hun, rydych yn gwybod pryd i symud y planhigion ymlaen a gallwch weld popeth o’ch blaen”.

Gyda chefnogaeth ac arbenigedd Puffin Produce a Tyfu Cymru, gall Martin barhau â’i ddiddordeb angerddol mewn tyfu llysiau, gan gyflenwi cyhoedd ffyddlon Cymru gyda chynnyrch ffres Cymreig o ansawdd da drwy’r flwyddyn. Trwy arallgyfeirio'r busnes, gall Martin sicrhau llwyddiant Hook Farm, ei fferm deuluol, ar gyfer cenedlaethau i ddod.