Dosbarth meistr
Nod Rhaglen Datblygu Proffesiynol Tyfu Cymru yw diogelu’r diwydiant garddwriaeth yng Nghymru at y dyfodol.
Bydd busnesau cymwys yn cael mynediad at raglen wedi'i theilwra sy’n cynnwys dosbarthiadau meistr a hyfforddiant arwain; fe’u darperir gan Tyfu Cymru a'n rhwydwaith o arbenigwyr sector.
Mae’r Rhaglen Datblygu Proffesiynol wedi'i chynllunio ar gyfer busnesau garddwriaeth yng Nghymru â’r potensial i dyfu, ac mae’n cefnogi amcanion Llywodraeth Cymru ar gyfer adfywio cefn gwlad drwy ddatblygiad arloesol a chynaliadwy’r diwydiant garddwriaeth yng Nghymru.

Gofynion mynediad
Dylech fod yn fusnes garddwriaeth yng Nghymru sydd wedi bod yn gweithredu ers o leiaf 2 flynedd. Neu’n fusnes garddwriaeth newydd â chynlluniau twf uchelgeisiol.

Eich ymrwymiad
Disgwylir i bob busnes gymryd rhan mewn oddeutu 5 modiwl dysgu a darparu tystiolaeth ar gyfer sut y byddan nhw’n defnyddio’r dysgu hwn yn eu busnes.
Mae canlyniadau’r rhaglen yn canolbwyntio ar fanteision i’r busnes, ac mae’r rhaglen wedi’i chynllunio i alluogi unigolion o’r busnesau sy’n cymryd rhan i ymgymryd â gwahanol fodiwlau ar wahanol adegau.

Deilliannau dysgu

 • meddwl yn strategol ac yn greadigol am arferion eich busnes
 • datblygu perthnasoedd gwaith sy’n arwain at reoli busnes yn effeithiol
 • gwneud penderfyniadau busnes moesegol gan barchu pobl a’r amgylchedd
 • defnyddio dulliau cadarn er mwyn ymchwilio i gynnyrch a marchnadoedd newydd
 • paratoi neu addasu cynlluniau i reoli risg ac ansicrwydd yn eich busnes

Dull dysgu
Bydd pob busnes cymwys yn cael asesiad sgiliau gan Tyfu Cymru, cyn dechrau’r rhaglen, ac yn cael pecyn wedi’i deilwra o fodiwlau dysgu sy’n seiliedig ar eu hanghenion penodol. Bydd y rhain yn cael eu cyflwyno drwy raglen dreigl o ddosbarthiadau meistr, ymweliadau safle a gweminarau (1 ar gyfer pob modiwl) gyda gwaith dilynol i gwblhau pob modiwl.

Prif nodweddion

 • Datblygu ystod o sgiliau masnachol ar gyfer garddwriaeth
 • Cynnig rhaglen hyblyg i gyd-fynd ag anghenion busnesau unigol
 • Darparu dosbarthiadau meistr, ymweliadau safle a gweminarau sy’n cael eu cyflwyno gan arbenigwyr
 • Rhoi mynediad i gronfa o hyfforddwyr a mentoriaid arwain yn ogystal â fforwm ar-lein

Ar ôl cwblhau

 • Bydd y busnesau sy’n cwblhau’r rhaglen yn cael gwahoddiad i seremoni wobrwyo flynyddol Lantra.
 • Ar ôl cwblhau’r modiwlau’n llwyddiannus, bydd pob busnes yn cael tystysgrif datblygiad proffesiynol, a bydd pob unigolyn yn cael tystysgrif presenoldeb.